Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Analiza zasad wypłacania wynagrodzeń radcom prawnym w Urzędzie Miasta Myszkowa (90)

Analiza zasad wypłacania wynagrodzeń radcom prawnym w Urzędzie Miasta Myszkowa (90)

Dotyczy: Analiza zasad wypłacania wynagrodzeń radcom prawnym w Urzędzie Miasta Myszkowa

Interpelacja nr 90/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z anonimowymi doniesieniami, które wpłynęły do mnie, składam tę interpelację, ponieważ moje zaniepokojenie budzi informacja o przyznawaniu dodatkowych wynagrodzeń radcom prawnym / adwokatom / kancelariom prawnym współpracującym z Urzędem Miasta Myszkowa. Doniesienia te, o ile znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, wymagają rzetelnego wyjaśnienia w celu zapewnienia transparentności działania władz samorządowych oraz prawidłowego zarządzania środkami publicznymi.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się z niniejszą interpelacją i proszę
o przedstawienie szczegółowych informacji w następujących kwestiach:

  1. Jaka jest podstawa prawna przyznawania dodatkowych wynagrodzeń radcom prawnym / adwokatom / kancelariom prawnym obsługującym Urząd Miasta Myszkowa w okresie od 2018 do 2024 roku?
  2. Jakie konkretne usługi lub zadania dodatkowe były realizowane przez ww. osoby i kancelarie,
    które uzasadniałyby wypłatę dodatkowych wynagrodzeń poza standardową umową
    o świadczenie usług prawnych dla Urzędu Miasta?
  3. Jakie są kryteria i procedury decyzyjne dotyczące wypłaty tych wynagrodzeń?
  4. Kto jest odpowiedzialny za ich przyznawanie?

Proszę o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej faktyczną realizację dodatkowych zadań przez radców prawnych /adwokatów, które były podstawą do wypłaty wynagrodzeń.

Uzasadnienie

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności zasady gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych, proszę o niezwłoczne udzielenie wyjaśnień w celu rozwiania wątpliwości, które mogły powstać wśród radnych oraz mieszkańców naszego miasta.