Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Brak oświetlenia w Myszkowie przy ul. Partyzantów (37/12)

Brak oświetlenia w Myszkowie przy ul. Partyzantów (37/12)

W wyniku licznych zgłoszeń mieszkańców oraz osobistego sprawdzenia przeze mnie terenu, na którym zlokalizowana jest ulica Partyzantów w Myszkowie, pomiędzy przejazdem kolejowym a skrzyżowaniem z ulicą 8 Marca, pragnę zwrócić uwagę na niepokojący stan oświetlenia ulicznego w tym obszarze. Oświetlenie uliczne w omawianym rejonie jest w fatalnym stanie, co stanowi istotną kwestię dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników tej części miasta. Rozmowy z mieszkańcami potwierdziły istniejące problemy z oświetleniem, które znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie w tym obszarze.

Jednocześnie istotne jest wyjaśnienie, kiedy ostatnio dokonywano stosownych napraw w tym rejonie oraz czy miasto Myszków prowadzi stały monitoring miejskiego oświetlenia w celu wykrycia ewentualnych awarii i usterek, oraz ich naprawy. Jest to kluczowe dla zrozumienia kontekstu i zakresu problemu.

Teren wzdłuż ulicy Partyzantów, ze względu na zlokalizowaną tam Miejską Strefę Biznesu, wymaga szczególnego dozoru i dbałości ze strony odpowiednich służb miejskich. Brak odpowiedniego oświetlenia nie tylko utrudnia codzienne funkcjonowanie pracowników i użytkowników tej strefy, ale także może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu oraz wizerunek naszego miasta.

Wobec powyższego zwracam się z apelem o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu naprawę oświetlenia w omawianym rejonie oraz zapewnienie odpowiedniego doświetlenia tego miejsca. Jest to kwestia priorytetowa dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności naszego miasta.

Interpelacja 37/12/10/2020

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, po rozmowach z nimi, a także w wyniku osobistego sprawdzenia przeze mnie  wyżej wspomnianego rejonu  proszę o: 

  • wyjaśnienie, dlaczego oświetlenie uliczne w tym obszarze jest w tak fatalnym stanie,   
  • kiedy ostatnio dokonywano stosownych napraw w tym rejonie ?
  • Czy miasto Myszków prowadzi stały monitoring miejskiego oświetlenia, celem wykrycia ewentualnych awarii i usterek oraz ich naprawy. Jeśli tak, jaka jest częstotliwość takich sprawdzeń? 
  • podjęcie niezwłocznie działań mających na celu naprawę oświetlenia w tym rejonie i zapewnienie odpowiedniego doświetlenia miejsca wskazanego  w tej interpelacji 

Uzasadnienie  

Teren wzdłuż ulicy Partyzantów w Myszkowie, znajdujący się pomiędzy przejazdem kolejowym a skrzyżowaniem z ulicą 8 Marca, jest terenem wymagającym ze strony odpowiednich służb miejskich szczególnego dozoru i dbałości ,  gdyż zlokalizowana jest tutaj miejska Strefa Biznesu. Szczególnie dbać trzeba o doświetlenie tego miejsca, gdyż w firmach znajdujących się przy tej ulicy, i w tej lokalizacji pracuje bardzo wiele osób, odbywa się też stały ruch samochodowy, o charakterze osobowo-transportowym. Aura jesienna i pora roku powodują, że rano jest jeszcze ciemno, a po południu szybko robi się szaro. W tej sytuacji brak lamp, brak oświetlenia, jest szczególnie uciążliwy, utrudnia ludziom dotarcie do pracy, zmniejsza bezpieczeństwo ruchu oraz powoduje, że miejsce to staje się ”złą  wizytówką“ naszego miasta.  Wobec powyższego proszę o niezwłoczne zajęcie się sygnalizowaną przeze mnie kwestią.