Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Dane kontaktowe radnych na stronie Urzędu Miasta (76)

Dane kontaktowe radnych na stronie Urzędu Miasta (76)

Moja interpelacja dotyczy możliwości umieszczenia danych kontaktowych radnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Myszkowa. Wiele innych miast praktykuje już udostępnianie takich informacji, co przyczynia się do poprawy dostępności, transparentności oraz zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnej.

Uzasadnienie tej propozycji opiera się na kilku kluczowych korzyściach wynikających z udostępnienia danych kontaktowych radnych online. Obejmuje to łatwiejszy dostęp mieszkańców do przedstawicieli lokalnych, zwiększenie zaufania społecznego do instytucji miejskich, skuteczniejsze rozwiązywanie problemów lokalnych, promowanie aktywnego udziału społecznego oraz budowanie więzi społecznych. Dodatkowo umieszczenie danych kontaktowych radnych na stronie internetowej mogłoby odciążyć Biuro Rady Miasta, zmniejszając liczbę osobistych wizyt mieszkańców w urzędzie w celu uzyskania tych informacji.

Wprowadzenie takiej praktyki w Myszkowie byłoby zgodne z trendami współczesnego zarządzania miastem oraz przyczyniłoby się do poprawy komunikacji między mieszkańcami a władzami miejskimi. Dlatego też apeluję o rozważenie możliwości wprowadzenia tego rozwiązania dla dobra naszej społeczności lokalnej.

Dotyczy: Opublikowanie danych kontaktowych radnych miasta Myszkowa.

Interpelacja nr 76/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z interpelacją w sprawie możliwości umieszczenia na stronie Urzędu Miasta Myszkowa danych kontaktowych do radnych. Oczywiście tych, którzy wyrażą na to zgodę. Wiele innych miast praktykuje to od dawna. Proszę obejrzeć choćby dla przykładu stronę miasta Sandomierz

Dane kontaktowe, które są najczęściej udostępniane to: 

 • Stanowisko radnego, 
 • Mail, 
 • Telefon, 
 • Godziny przyjęć, 
 • Miejsce, gdzie odbywają się spotkania, jeśli mają taką możliwość. 

 https://umzamosc.bip.lubelskie.pl – przykładowe zdjęcie kontaktu z radnymi na stronie miasta Sandomierz.

Uzasadnienie:

Umieszczenie danych kontaktowych do radnych na stronie urzędu miasta przynosi wiele korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla samej administracji miejskiej.

 1. Łatwiejszy dostęp do przedstawicieli lokalnych: Udostępnienie danych kontaktowych radnych na stronie internetowej urzędu ułatwia mieszkańcom skontaktowanie się z nimi w sprawach dotyczących ich dzielnicy, miasta lub problemów społecznych. To zwiększa dostępność i transparentność dla obywateli, którzy mogą czuć się bardziej zainteresowani i zaangażowani w życie społeczności lokalnej.
 2. Zwiększenie zaufania społecznego: Udostępnienie danych kontaktowych radnych sprawia, że proces komunikacji między mieszkańcami a władzami jest bardziej otwarty i przejrzysty. To z kolei może zwiększyć zaufanie społeczne do instytucji miejskich oraz wzmocnić poczucie zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji.
 3. Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów lokalnych: Dzięki dostępowi do danych kontaktowych radnych, mieszkańcy mogą łatwiej zgłaszać problemy z infrastrukturą, transportem, czy innymi kwestiami związanymi
  z życiem miejskim. To z kolei umożliwia szybsze reagowanie władz na potrzeby społeczności lokalnej
  i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.
 4. Promowanie aktywnego udziału społecznego: Udostępnienie danych kontaktowych radnych zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej poprzez kontaktowanie się z przedstawicielami władz, udział w spotkaniach czy zgłaszanie swoich opinii i pomysłów na rozwój miasta.
 5. Budowanie więzi społecznych: Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z radnymi, mieszkańcy mogą budować bliższe relacje z przedstawicielami władz, co sprzyja budowaniu więzi społecznych oraz współpracy między obywatelami a instytucjami miejskimi.
 6. Odciążenie biura rady: Bezpośredni kontakt z radnymi odciąży Biuro Rady, Dziś jest tak, że mieszkańcy wpierw szukają informacji na stronie internetowej miasta i się zniechęcają, ponieważ nie ma tam żadnej informacji a jeśli już potrzebują pomocy od radnego, to osobiście przychodzą do urzędu i dopytują o dane kontaktowe do radnych. To wszystko oczywiście wydłuża proces załatwienia sprawy.  

Na dzień dzisiejszy jedyny kontakt jest tylko i wyłącznie do Przewodniczącego Rady Miasta Myszkowa: 

https://www.miastomyszkow.pl/kategorie/rada-miasta


AKTUALIZACJA: