Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Drogi gruntowe w Myszkowie – Kategoryzacja dróg gruntowych (88)

Drogi gruntowe w Myszkowie – Kategoryzacja dróg gruntowych (88)

Szanowni Państwo, wnoszę niniejszą interpelację w sprawie procesu kategoryzacji dróg gruntowych w naszej gminie, Myszkowie, mając na uwadze konieczność usprawnienia procesu decyzyjnego dotyczącego remontów infrastruktury drogowej. W świetle ciągłych dyskusji oraz niezgodności pomiędzy ustaleniami Rady Miasta a ostatecznymi decyzjami władz kieruję do burmistrza prośbę o wprowadzenie klarownych zasad kategoryzacji dróg gruntowych, które uwzględnią istotne kryteria, takie jak stan techniczny czy intensywność użytkowania.
Zapewnienie transparentnego procesu decyzyjnego, uwzględniającego także opinie Rady Miasta oraz mieszkańców, jest kluczowe dla budowania zaufania społecznego oraz efektywnej polityki zarządzania infrastrukturą drogową.

Dotyczy: Drogi gruntowe w Myszkowie – Kategoryzacja dróg gruntowych

Interpelacja nr 88/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę
o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź
na nią w formie pisemnej.
W obliczu ciągłych dyskusji na sesjach Rady Miasta oraz podczas komisji wyjazdowych, gdzie
radni dokonują przeglądu i analizy stanu dróg gruntowych w naszej gminie, pojawia się nieustanna potrzeba usprawnienia procesu decyzyjnego odnośnie kolejności ich remontowania. Pomimo szczegółowego przygotowywania raportów i ustalania priorytetów,
dochodzi do sytuacji, gdzie ostateczne decyzje o remontach podejmowane są przez Pana,
a one nie zawsze odzwierciedlają ustalenia i oczekiwania Rady.

Zwracam się zatem z interpelacją, mając na celu wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad kategoryzacji dróg gruntowych, które uwzględniałyby zarówno ich znaczenie
komunikacyjne, jak i stan techniczny. Propozycja, którą ostatnio przedstawiłem podczas
komisji, dotyczyła wprowadzenia systematycznej kategoryzacji dróg na podstawie kryteriów takich jak: intensywność użytkowania, zagęszczenie zabudowy w okolicy, a przede wszystkim stan nawierzchni – ze szczególnym uwzględnieniem dróg nieprzejezdnych, gdzie głębokie
dziury uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się standardowymi pojazdami.

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie nowej kategorii dróg nieprzejezdnych, jako priorytetu nadrzędnego, tj. dróg, po których nie można się przejechać. Największe zaniedbania występują
niestety w Mrzygłodzie. Ulica Towarowa, Nierada oraz drogi boczne przy Nieradzie
uniemożliwiają wjazd miejskich służb, pogotowia ratunkowego oraz samochodów przewożących odpady.

W związku z powyższym wnoszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Burmistrz rozważa możliwość wprowadzenia formalnego regulaminu kategoryzacji
dróg, który uwzględniałby wymienione kryteria, w celu usprawnienia procesu decyzyjnego
odnośnie remontów?

2. Jakie działania zostaną podjęte, aby w procesie ustalania priorytetów remontów dróg
zapewnić większą partycypację Rady Miasta oraz mieszkańców, tak aby decyzje te były
jak najbardziej transparentne i odzwierciedlały faktyczne potrzeby społeczności lokalnej?

3. Jakie mechanizmy kontroli i ewaluacji zostaną wprowadzone, aby monitorować realizację
planu remontów zgodnie z nowo ustalonymi zasadami kategoryzacji?

Zwracam się z prośbą o pisemną odpowiedź na powyższe pytania, mając na uwadze dobro
mieszkańców oraz efektywność zarządzania infrastrukturą drogową w naszej gminie.
Wierzę, że wprowadzenie jasnych zasad kategoryzacji dróg gruntowych pozwoli na bardziej
racjonalne i sprawiedliwe alokowanie środków na ich remont i utrzymanie.

Uzasadnienie

Proces planowania remontów oraz inwestycji w infrastrukturę drogową jest kluczowym
elementem zarządzania przestrzennego i komunalnego w każdej gminie. Zapewnienie
sprawnych i bezpiecznych dróg jest podstawowym obowiązkiem samorządu, mającym
bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu.
W związku z ograniczonymi zasobami finansowymi niezmiernie ważne jest, aby proces
decyzyjny dotyczący kolejności realizacji remontów był jak najbardziej transparentny,
sprawiedliwy i oparty na obiektywnych kryteriach.

Interpelacja ta ma na celu zwrócenie uwagi na istotny problem w procesie ustalania
priorytetów remontów dróg gruntowych w naszej gminie. Dotychczasowe doświadczenia
pokazują, że decyzje te często podejmowane są bez wystarczającej konsultacji z Radą Miasta
oraz mieszkańcami, co budzi niezadowolenie i poczucie braku wpływu na decyzje wpływające
na bezpośrednie otoczenie i codzienne życie. Proponowana zmiana w postaci wprowadzenia
formalnego regulaminu kategoryzacji dróg ma na celu nie tylko usprawnienie procesu
decyzyjnego, ale także zapewnienie, że remonty będą realizowane zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami i priorytetami społeczności lokalnej.

Kategoryzacja dróg na podstawie takich kryteriów jak stan techniczny, intensywność
użytkowania czy zagęszczenie zabudowy pozwoli na obiektywne i sprawiedliwe ustalanie
kolejności remontów. W szczególności skupienie uwagi na drogach nieprzejezdnych, gdzie
głębokie dziury stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, jest krokiem
w stronę zapewnienia podstawowych standardów infrastruktury drogowej.

Ponadto wprowadzenie mechanizmów konsultacji i współdecydowania z Radą Miasta
oraz mieszkańcami w procesie planowania remontów nie tylko zwiększy transparentność
i zaufanie do władz lokalnych, ale także wzmocni poczucie wspólnoty i odpowiedzialności
za wspólne dobro. W tym kontekście zwracam się z interpelacją, mając nadzieję na otwarcie konstruktywnego dialogu na temat przyszłości naszej infrastruktury drogowej
i wprowadzenie zmian, które będą służyć dobru wszystkich mieszkańców gminy.