Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Budowa mostów na terenie gminy w roku 2022 (51)

Budowa mostów na terenie gminy w roku 2022 (51)

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, jako radny Miasta Myszkowa, pragnę zgłosić interpelację w sprawie planowanych inwestycji związanych z budową mostów na terenie naszej gminy. W budżecie na rok 2022 przewidziano znaczne środki na ten cel, jednakże brak szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych projektów budowlanych budzi moje zaniepokojenie oraz potrzebę zgłębienia sprawy.

Jednym z głównych punktów mojej interpelacji jest potrzeba przedstawienia bardziej szczegółowej kalkulacji finansowej dotyczącej budowy mostów w ciągu dróg gminnych, takich jak ulice: Mrzygłodzka, Świerkowa, Waryńskiego i Wierzbowa. Pomimo określenia ogólnej kwoty przeznaczonej na te inwestycje, nie zostały dostarczone konkretne informacje na temat planowanych kosztów poszczególnych projektów, co wzbudza moje zaniepokojenie jako osoby odpowiedzialnej za nadzór nad finansami naszej gminy.

Dodatkowo chciałbym podkreślić, że brak szczegółowych danych na temat stanu technicznego oraz aktualnych zaleceń dotyczących przeglądów technicznych mostów i przepustów budzi dodatkowe pytania i wątpliwości. Informacja, że niektóre z tych obiektów mogą być w dobrym stanie technicznym, nakazuje nam jeszcze bardziej szczegółowe zbadanie potrzeb inwestycyjnych oraz rzetelne oszacowanie kosztów.

W związku z powyższym wnoszę o przekazanie odpowiedzi na moją interpelację w formie pisemnej, wraz z dokładnymi informacjami dotyczącymi planowanych inwestycji mostowych, w tym szczegółowymi kalkulacjami finansowymi oraz aktualnym stanem technicznym obiektów. Dzięki temu będziemy mogli podejmować decyzje dotyczące wydatkowania środków publicznych w sposób bardziej świadomy i efektywny.

Dotyczy: uszczegółowienia wydatków z budżetu miasta Myszkowa na budowę mostów w roku 2022.

 Interpelacja nr 51/27/12/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W budżecie miasta Myszkowa na 2022 rok przewidziane są środki na budowę mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego i Wierzbowej. Nie przedstawiono natomiast szczegółowej kalkulacji na poszczególne inwestycje. Podano jedynie ogólną informację, iż całkowity budżet na te cztery budowy wyniesie
4 450 000 zł.

Uzasadnienie  

Jako radny, którego troską są finanse miasta Myszkowa, jestem zaniepokojony tym, iż tak wielkie inwestycje są tak ogólnie opisane. Niepokój budzi bardzo wysoka kwota przeznaczona na te budowy, tym bardziej że, jak to mi zostało wyjaśnione w odpowiedzi na moją interpelację z dnia 26.01.2021 r., most na ul. Waryńskiego, nie jest nawet mostem, a jedynie przepustem pod drogą i jak wiemy, jest w dobrym stanie. Natomiast mosty na ul. Świerkowej i Wierzbowej są niewielkie. 

W związku z powyższym proszę o przekazanie mi szczegółowej informacji o planowanej wysokości poszczególnych inwestycji dotyczących każdego z mostów.

Proszę również o przedstawienie ostatnich przeglądów technicznych oraz informacji o zaleceniach co do wyżej wymienionych mostów i przepustów.