Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – rejestr petycji składanych   w Urzędzie Miasta w Myszkowie

Interpelacja radnego – rejestr petycji składanych w Urzędzie Miasta w Myszkowie

10.12.2019 roku złożyłem interpelację dotyczącą rejestru petycji składanych w Urzędzie Miasta w Myszkowie .
Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź na nią.
Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Interpelacja moja, której poświęciłem niniejszy wpis, dotyka samej istoty demokracji – prawa obywateli do bezpośredniego zwracania się z prośbami, wnioskami i żądaniami do władz różnych szczebli oraz obowiązku organów tejże władzy do publikowania – właśnie tu użyjemy tego słowa – petycji. Podstawą prawną do składania petycji w Polsce jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870). Weszła ona w życie 6 września 2015 roku. Zgodnie z tym dokumentem ( możemy się z nim zapoznać tutaj ) organ samorządu terytorialnego ( a więc i nasz Urząd Miasta w Myszkowie ) corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.
Niestety władze Myszkowa miały w realizacji tego obowiązku pewne zaległości. Poprosiłem więc o to, by zaczęto ściśle przestrzegać procedur nakazanych przez Ustawę o petycjach.
Pan Burmistrz Włodzimierz Żak odpowiedział mi, że oczywiście władze miasta stosują się do przepisów , z zastrzeżeniem że niektóre z pism od mieszkańców mogły być uznane za wnioski i dlatego nie figurowały w stosownym miejscu jako petycje.

Rejestr petycji kierowanych do Urzędu Miasta Myszków możemy obejrzeć tutaj