Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Telefony komórkowe dla Urzędu Miasta i spółek (56)

Telefony komórkowe dla Urzędu Miasta i spółek (56)

W świetle coraz częstszych doniesień medialnych na temat wysokich kosztów zakupu telefonów komórkowych oraz opłat za usługi telekomunikacyjne w samorządach zgłaszam w poniższej interpelacji pilną potrzebę uzyskania szczegółowych informacji na temat wydatków związanych z tymi kwestiami w Urzędzie Miasta Myszków, spółkach gminnych oraz jednostkach organizacyjnych naszego miasta. Jest to istotne z uwagi na konieczność zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedzialności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W związku z tym pragnę uzyskać informacje dotyczące łącznej kwoty wydanej na zakup telefonów komórkowych oraz opłat telefonicznych w latach 2018-2021. Dodatkowo proszę o udostępnienie wykazu zakupionego sprzętu wraz z cenami oraz ilością telefonów komórkowych i stacjonarnych posiadanych na dzień 22 grudnia 2021 roku. Należy również uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty pochodne, takie jak opłaty za centrale telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu itd. Transparentność w tym zakresie pozwoli na ocenę efektywności wydatkowania środków publicznych oraz umożliwi skuteczną kontrolę nad finansami miejskimi. Jestem przekonany, że przedstawienie pełnej i precyzyjnej dokumentacji w odpowiedzi na moje zapytania przyczyni się do zwiększenia zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez władze miasta oraz spółki gminne.

Dotyczy: telefonów komórkowych zakupionych dla Urzędu Miasta Myszkowa oraz podległych mu spółek.  

 Interpelacja nr   56/27/12/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Bardzo proszę o przekazanie informacji, jaki jest koszt zakupu oraz rachunków za telefony komórkowe dla pracowników Urzędu Miasta, oraz spółek gminnych w Myszkowie, a także myszkowskich jednostek organizacyjnych. 

Uzasadnienie  

W związku z licznymi doniesieniami medialnymi na temat bardzo zawyżanych przez niektóre samorządy kosztów zakupu telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz rachunków za nie płaconych.

  • jaką kwotę przeznaczono łącznie na zakup telefonów w latach 2018-2021;
  • jaką kwotę przeznaczono na rachunki telefoniczne w latach  2018 – 2021;
  • Prosze o udostępnienie wykazu listy zakupionego sprzętu wraz z modem i ceną  w latach 2018-2021 w Urzędzie Miasta oraz spółkach gminnych SANIKO, MTBS oraz Zakładach Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie, a także w jednostkach organizacyjnych: MDK, MOSiR, MOPS, KZGM, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Środowiskowych Domach Samopomocy, szkołach i przedszkolach. Proszę o wyszczególnienie informacji. 
  • Jaka ilość telefonów komórkowych i stacjonarnych na dzień 22 grudnia 2021 w Urzędzie Miasta oraz spółkach gminnych SANIKO, MTBS oraz Zakładach Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie, a także w jednostkach organizacyjnych: MDK, MOSiR, MOPS, KZGM, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Środowiskowych Domach Samopomocy, szkołach i przedszkolach. Proszę o wyszczególnienie informacji. 
  • Do opłat prosze doliczyć inne pochodne jak centrale telefoniczne , ubezpieczenia sprzętu itd….