Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Opłakany stan ulicy Towarowej w Myszkowie (49)

Opłakany stan ulicy Towarowej w Myszkowie (49)

Z zaniepokojeniem zgłaszam pilną potrzebę interwencji w sprawie tragicznego stanu technicznego ulicy Towarowej w Myszkowie-Mrzygłodzie. Aktualny stan tej drogi jest nie tylko uciążliwy dla mieszkańców, ale stanowi także poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i komfortu korzystających z niej osób. Z uwagi na liczne zgłaszane problemy, wnoszę o natychmiastowe podjęcie działań naprawczych oraz modernizacyjnych mających na celu poprawę sytuacji na tej trasie. Najpilniejszym zagadnieniem jest konieczność naprawy już powstałych uszkodzeń nawierzchni drogi, które prowadzą do jej częstej nieprzejezdności, szczególnie po opadach atmosferycznych. Dodatkowo brak chodników oraz miejsc parkingowych utrudnia korzystanie z ulicy, co staje się istotnym problemem dla mieszkańców oraz osób korzystających z usług zlokalizowanych w jej pobliżu. W kontekście długofalowej strategii rozwoju infrastruktury miejskiej istotne jest także przeprowadzenie modernizacji ulicy Towarowej, włączając w to wyposażenie w odpowiednie chodniki oraz miejsca parkingowe. Ponadto należy sprawdzić stan działania oświetlenia ulicznego i dokonać ewentualnych napraw, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowników drogi także w godzinach wieczornych. Kluczowym elementem skutecznego działania będzie także precyzyjne określenie kwestii własnościowej ulicy Towarowej, aby jasno ustalić, pod czyim zarządem znajdują się poszczególne odcinki drogi. Jest to istotne z punktu widzenia odpowiedzialności za utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu poprawę stanu technicznego ulicy Towarowej, zarówno w kontekście naprawy istniejących uszkodzeń, jak i przeprowadzenia modernizacji, oraz dokładne zbadanie kwestii jej własności. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zwiększenia komfortu życia mieszkańców Myszkowa-Mrzygłodu.

Dotyczy: naprawy nawierzchni ulicy Towarowej w Myszkowie 

 Interpelacja nr 49/08/07/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że ulica Towarowa  w Myszkowie-Mrzygłodzie jest w opłakanym stanie technicznym proszę o:  

  • natychmiastowe podjęcie działań mających na celu  naprawę już powstałych uszkodzeń nawierzchni drogi 
  • modernizację ulicy tak, by była ona wyposażona w chodniki i miejsca parkingowe 
  • sprawdzenie, czy działa oświetlenie uliczne na ww. drodze  i dokonanie niezbędnych napraw jeśli to będzie konieczne 
  • przedstawienie szczegółowej  informacji dotyczącej kwestii własności ww.  ulicy Towarowej — to  znaczy dokładnego  określenia pod czyim zarządem i na jakich odpowiednio odcinkach ulica ta pozostaje 

Uzasadnienie  

Ulica Towarowa w Myszkowie-Mrzygłodzie jest w bardzo złym stanie technicznym. Mieszkańcy zgłaszają, że po opadach atmosferycznych staje się ona nieprzejezdna, jej nawierzchnia natomiast jest mocno zdegradowana i po prostu zniszczona. Brak miejsc parkingowych, brak chodnika, dziurawa nawierzchnia i okresowe awarie oświetlenia — to problemy zgłaszane ustawicznie przez mieszkańców i osoby korzystające tak z samej  drogi jak i   kolei. Nie jest także jasne, jakie konkretnie odcinki ww. ulicy znajdują się w zarządzie miasta Myszkowa a za jakie odpowiadają inne podmioty.  Uważam, że taka sytuacja nie może mieć miejsca,  i wnioskuję o  podjęcie stosownych działań naprawczych i zapobiegających ww. sytuacji. 

Poniżej, na załączonych zdjęciach stan ww. ulicy.