Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Ulica Zdzisława Skrzeka – notoryczne podtopienia (48)

Ulica Zdzisława Skrzeka – notoryczne podtopienia (48)

Ulica księdza prałata Zdzisława Skrzeka w Myszkowie-Mrzygłodzie stanowi przedmiot poważnego zaniepokojenia ze strony mieszkańców, ponieważ notorycznie ulega podtapianiu wskutek opadów deszczu. Sytuacja ta prowadzi nie tylko do znacznego utrudnienia przejezdności ulicy, ale również powoduje stopniową degradację jej nawierzchni. Jest to problem, który nie może być bagatelizowany, ponieważ może prowadzić do długoterminowych szkód oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych mających na celu zarówno likwidację już powstałych uszkodzeń nawierzchni drogi, jak i ustalenie przyczyn notorycznego zalewania ulicy po opadach deszczu. Konieczne jest również podjęcie środków prewencyjnych mających na celu zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszłości. Jest to nie tylko kwestia komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim zagadnienie związane z bezpieczeństwem oraz funkcjonalnością infrastruktury drogowej naszego miasta. Dlatego też wzywam do pilnego podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu zalewania ulicy Księdza Prałata Zdzisława Skrzeka, aby zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie tej ważnej arterii komunikacyjnej.

Dotyczy: ustawicznego zalewania przez wody opadowe ulicy  Księdza prałata Zdzisława Skrzeka w Myszkowie-Mrzygłodzie 

Interpelacja nr 48/25/05/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że ulica  księdza prałata Zdzisława Skrzeka  w Myszkowie-Mrzygłodzie jest notorycznie zalewana po  opadach deszczu, proszę o:

  • niezwłoczne ustalenie  przyczyn tej sytuacji 
  • natychmiastowe podjęcie działań mających na celu  naprawę już powstałych uszkodzeń nawierzchni drogi 
  • usunięcie przyczyn zalewania ulicy, tak by wspomniane wyżej sytuacje nie miały w przyszłości miejsca 

Uzasadnienie  

Ulica księdza prałata Zdzisława Skrzeka  w Myszkowie-Mrzygłodzie jest notorycznie podtapiana przez wody deszczowe. Mieszkańcy alarmują, że po opadach atmosferycznych staje się ona nieprzejezdna, jej nawierzchnia natomiast podlega powolnej, ale stałej degradacji. Uważam, że taka sytuacja nie może mieć miejsca i wnioskuję o  podjęcie stosownych działań naprawczych i zapobiegających ww. sytuacji  i to w najbliższym czasie. 

Poniżej, na załączonym zdjęciu zalanie ww. ulicy z dnia 18 maja 2021 roku