Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Mosty w Myszkowie – co powinniśmy wiedzieć? (40/26)

Mosty w Myszkowie – co powinniśmy wiedzieć? (40/26)

W związku z istotnymi inwestycjami oraz działaniami budowlanymi i remontowymi dotyczącymi obiektów mostowych na terenie Myszkowa pragnę zwrócić uwagę na potrzebę uzyskania kompleksowych informacji w tej sprawie. Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony lokalnej społeczności oraz znaczące nakłady finansowe związane z tego typu projektami, istnieje potrzeba szczegółowego zrozumienia stanu oraz planów dotyczących obiektów mostowych w naszym mieście.

W niniejszej interpelacji skupiam się na kilku kluczowych pytaniach, mających na celu poznanie liczby oraz lokalizacji obiektów mostowych na terenie Myszkowa, informacji o przeprowadzonych przeglądach technicznych, planach remontów, modernizacji lub przebudowy w roku 2021, uzasadnieniu tych działań oraz szacowanych kosztach. Dodatkowo istotne jest także poznanie źródeł finansowania tych przedsięwzięć oraz brakujących dokumentów w przypadku konkretnych obiektów.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia przejrzystości oraz zrozumienia decyzji podejmowanych w zakresie infrastruktury mostowej, niniejsza interpelacja ma na celu dostarczenie kompletnych informacji w tej kwestii dla radnych oraz lokalnej społeczności Myszkowa.

Interpelacja nr 40/26/01/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z planowanymi inwestycjami i działaniami budowlanymi oraz remontowymi, dotyczącymi obiektów mostowych znajdujących się na terenie miasta Myszkowa, proszę o odpowiedź na następujące pytania  : 

  • ile obiektów mostowych znajduje się na terenie Myszkowa ?
  • gdzie dokładnie są one zlokalizowane ( proszę o wskazanie położenia ) ?
  • które z nich miały w ciągu ostatnich 3 lat przeglądy techniczne ?
  • które z tych obiektów przewidziane są w roku 2021 do przebudowy,modernizacji lub remontu 
  • jakie w  każdej sytuacji, jest uzasadnienie decyzji o remoncie, modernizacji lub przebudowie danej budowli mostowej ?
  • jaki będzie koszt każdego z tych działań ?
  • skąd pochodzić będą środki na sfinansowanie działań o które pytam ?
  • dlaczego do tej pory nie ma w dokumentacji dla radnych  drugiego mostu na ulicy Waryńskiego ? Prosiłem o to na sesji. 
  • czy miasto planuje budowę nowych mostów w Myszkowie , jeśli tak to gdzie.  ( inne, niż na ulicy mrzygłodzkiej)

Uzasadnienie  

Ze względu na to, że inwestycje i działania , których dotyczy powyższa interpelacja budzą duże emocje wśród lokalnej społeczności, i wymagają dużych nakładów finansowych ważne jest by uzyskać pełne informacje w tej kwestii .