Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Opublikowanie dokumentacji z sesji (83)

Opublikowanie dokumentacji z sesji (83)

Poniżej mój tekst w sprawie zapewnienia mieszkańcom Myszkowa pełnego dostępu do nagrań i dokumentacji z posiedzeń radnych. Portal myszkow.esesja.pl stanowi istotne narzędzie umożliwiające monitorowanie prac Rady Miasta oraz dostęp do kluczowych dokumentów związanych z działalnością samorządu. Jednakże zauważam, że nie wszystkie sesje radnych oraz dokumentacja z tych sesji są dostępne publicznie na wspomnianej stronie.

W związku z tym zwracam się z prośbą o szczegółowe sprawdzenie systemu oraz zapewnienie, aby wszystkie sesje i dokumentacja z tych sesji były udostępnione publicznie dla wszystkich mieszkańców. Pragnę również podkreślić konieczność zapewnienia, aby wszystkie sesje odbywające się w ciągu ostatnich lat były rejestrowane przez system e-sesja i udostępnione do publicznego przeglądu.
Informacja od producenta systemu wskazuje na możliwość ustawienia sesji jako „publiczne”, aby umożliwić ich widoczność na portalu myszkow.esesja.pl. Zatem proszę o podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia pełnej transparentności i dostępności dla wszystkich sesji oraz dokumentacji z posiedzeń rady miasta.

Dotyczy: Dostępu do nagrań i dokumentacji dla mieszkańców Myszkowa z wszystkich posiedzeń radnych

Interpelacja nr 83/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z interpelacją w sprawie zapewnienia strony myszkow.esesja.pl
Na stronie Myszków esesja.pl nie ma wszystkich posiedzień rady miasta.
Nie ma wszystkich sesji, oraz dokumentacji z sesji. Zwracam się z prośbą o to, aby jeszcze raz sprawdzić dokładnie system i od zaznaczyć wszystkie sesje, aby były publiczne i widoczne dla wszystkich. Mieszkańcy mają prawo zobaczyć wszystkie sesje, wszystkie posiedzenia jakie odbyły się w ciągu ostatnich lat rejestrowane przez system esesja.

Dla przykładu podam sesję z 3 marca 2021 roku. Napisałem do firmy, która zajmuje się
oprogramowaniem i dostałem informację że jest nagranie sesji, są dokumenty sesji,
natomiast jest to zablokowane przez Urząd Miasta Myszkowa.

Informacja od Producenta – gdy zadałem pytanie: „Dlaczego sesja z 3 marca 2022 roku nie jest widoczna na stronie myszkow.sesja.pl” – Dostałem informację, że ta sesja została zablokowana oraz dostałem instrukcję jak włączyć w programie widoczność, aby posiedzenia były widoczne na stronie myszkow.esesja.pl


Proszę o to, aby to odblokować. Poniżej podgląd – gdzie to należy zrobić.

“Sesja nie jest wyświetlana na portalu mieszkańca z powodu ustawień jakie zostały
wprowadzone, zgodnie z załącznikiem by posiedzenie było widoczne w portalu mieszkańca
należy zaznaczyć opcję „publiczne”.”


Przy okazji, proszę o sprawdzenie czy wszystkie posiedzenia są ustawione jako publiczne.

Na załączonym zdjęciu nie widać sesji z 3 marca 2022 roku.
Link https://myszkow.esesja.pl/posiedzenia/9


Uzasadnienie

Jeśli już miasto ma stronę myszkow.esesja.pl na której jest cała dokumentacja z posiedzeń
Rady Miasta to proszę, aby cała dokumentacja była widoczna nie tylko dla radnych, ale
i dla mieszkańców.

Transparentność działań samorządowych jest fundamentem demokratycznych zasad rządzenia oraz buduje zaufanie społeczne. Mieszkańcy Myszkowa, jako podmioty, w interesie których podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym, mają nie tylko prawo, ale i powinność być informowani o wszystkich aspektach zarządzania miastem.

Dostęp do pełnej dokumentacji i nagrań z posiedzeń Rady Miasta jest niezbędny, aby mieszkańcy mogli śledzić proces decyzyjny, rozumieć motywacje stojące za podejmowanymi uchwałami oraz mieć możliwość uczestniczenia w życiu publicznym miasta. Brak dostępu do tych informacji stwarza barierę w komunikacji między władzami a obywatelami i może prowadzić do nieporozumień oraz zmniejszenia zaangażowania społecznego w sprawy lokalne.

Podkreślając przykład sesji z dnia 3 marca 2021 roku, która mimo dostępności nagrań
i dokumentów jest zablokowana dla mieszkańców, zwracam uwagę na potrzebę przeglądu
i aktualizacji ustawień portalu myszkow.esesja.pl, tak aby wszystkie posiedzenia były
ustawione jako publiczne i dostępne dla każdego zainteresowanego. Informacja od producenta
oprogramowania wskazuje, że możliwość taka istnieje i wymaga jedynie zmiany ustawień
przez Urząd Miasta.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o podjęcie niezbędnych działań mających na celu zapewnienie pełnej dostępności i przejrzystości dokumentacji oraz nagrań z posiedzeń Rady Miasta na portalu myszkow.esesja.pl. Jest to krok niezbędny do budowania otwartego, zaangażowanego i transparentnego samorządu, który stawia na pierwszym miejscu dobro i zaangażowanie swoich mieszkańców.

Takie działanie będzie świadectwem dobrej woli władz miasta, ukierunkowanego na budowanie społeczności lokalnej opartej na zaufaniu, otwartości i współpracy. Jestem przekonany, że takie podejście przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i wizerunkowi samorządu Miasta Myszkowa, podnosząc jednocześnie standardy zarządzania publicznego.