Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Dotyczy: Pozyskanie dofinansowania na budowę hali pneumatycznej dla Miasta Myszkowa 

Dotyczy: Pozyskanie dofinansowania na budowę hali pneumatycznej dla Miasta Myszkowa 

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich to pomysł Ministerstwa Sportu. W 2020 roku można z tego programu pozyskać niemałe środki. Czy Myszków się na to zdecyduje?

Interpelacja nr 13/4/2/2020 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z decyzją nr 3 Ministra Sportu w sprawie ogłoszenia „Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich — EDYCJA PILOTAŻOWA 2020″ zwracam się z prośbą o rozważenie złożenia wniosku przez gminę Myszków o dofinansowanie budowy hali pneumatycznej w Myszkowie.

Uzasadnienie  

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu oraz 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu.

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w 2 wariantach realizacyjnych: 1. zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 × 45 m; 2. budowa nowego pełnowymiarowego (105 × 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem. Obiekty te powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników. Boiska powinny mieć nawierzchnię z trawy syntetycznej. Przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 17 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego). 

Mając na uwadze fakt, iż powyższa sprawa ma istotne znaczenie dla gminy i jej mieszkańców, interpelacja jest potrzebna i zasadna.