Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Samorządowa kampania reklamowa spółek miejskich w Myszkowie (99)

Samorządowa kampania reklamowa spółek miejskich w Myszkowie (99)

Dotyczy: Samorządowa kampania reklamowa spółek miejskich w Myszkowie. 

W ostatnich miesiącach obserwujemy intensywny rozwój kampanii reklamowych prowadzonych przez spółki miejskie oraz jednostki samorządowe w Myszkowie, których intensywność zbiega się w czasie z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi oraz zbliżającymi się wyborami samorządowymi. To wzbudza uzasadnione zainteresowanie i obawy zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców naszego miasta. W świetle tej sytuacji wnoszę niniejszą interpelację do Pana Burmistrza Myszkowa, mającą na celu uzyskanie jasności w kwestii podstaw prawnych oraz celowości tych działań promocyjnych.

Interpelacja skupia się na potrzebie wyjaśnienia, na jakiej podstawie prawnej oraz z jakim celem spółki miejskie i jednostki samorządowe Myszkowa podejmują intensywne działania reklamowe w mediach prywatnych. W kontekście zbliżających się wyborów istotne jest zrozumienie ewentualnego związku pomiędzy intensyfikacją kampanii reklamowych a procesem wyborczym, oraz jakie środki zostaną podjęte w celu zapewnienia transparentności, uczciwości i zgodności z zasadami gospodarności budżetowej w wydatkowaniu publicznych środków na reklamę.

Oczekuję na pełne i rzetelne odpowiedzi oraz udokumentowanie wydatków na kampanie reklamowe w celu zapewnienia jasnego obrazu dla mieszkańców Myszkowa.


Interpelacja nr  99/04/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W świetle ostatnich działań promocyjnych podejmowanych przez gminę Myszków i jej jednostki, jak również
w obliczu wyborów parlamentarnych oraz zbliżających się wyborów samorządowych, pragnę poruszyć kwestię kampanii reklamowych prowadzonych przez spółki miejskie i jednostki samorządowe naszego miasta.

Od jesieni ubiegłego roku, jak wynika z informacji zdobytych w mediach i dostępnych w internecie, nastąpił wyraźny wzrost intensywności kampanii reklamowych prowadzonych przez spółki miejskie. Szczególnie zastanawiające jest to, że działania te zostały podjęte równocześnie przez różne jednostki, co wydaje się sugerować koordynację tych działań.

Zapytałem o to burmistrza naszego miasta na poprzedniej sesji, ale do dnia dzisiejszego nie dostałem odpowiedzi. W związku z tym, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się z niniejszą interpelacją
i proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

 1. Na jakiej podstawie prawnej i na podstawie jakiej decyzji spółki miejskie i jednostki samorządowe Myszkowa podjęły równoczesne działania promocyjne w mediach? 
 2. Kto jest odpowiedzialny za koordynację tych działań i na jakie cele promocyjne przeznaczone zostały środki
  z budżetu tych jednostek? Wydaje mi się, że tak duże środki nie powinny iść na ogłoszenia, a z tego, co wszyscy wiemy, wszystkie jednostki gminy i spółki gminne mają swoje własne bezpłatne kanały informacyjne. 
 3. Czy istnieje związek pomiędzy intensyfikacją tych działań a nadchodzącymi wyborami, i jeśli tak, to jakiego jest on charakteru i jak zostanie to wyjaśnione mieszkańcom?
 4. Czy reklamy tych spółek i jednostek zostały umieszczone w sposób, który gwarantuje równomierną reprezentację różnych mediów, czy też zostały skoncentrowane w jednym miejscu, co mogłoby sugerować stronniczość lub nieprawidłowości?
 5. Jakie kroki zostaną podjęte w celu zapewnienia, że wydatkowanie publicznych środków na reklamę jest prowadzone w sposób przejrzysty, uczciwy i odpowiadający rzeczywistym potrzebom promocji działalności spółek miejskich, a nie kampanii wyborczej konkretnych osób lub grup politycznych?
 6. Proszę o pisemne wyjaśnienie oraz przedstawienie wszelkich dokumentów i dowodów, które mogą rzucić światło na wskazane wyżej zagadnienia. Sprawa ta budzi niepokój nie tylko wśród radnych, ale również mieszkańców Myszkowa, którzy mają prawo do jasnych i rzetelnych informacji na temat wykorzystywania środków publicznych.
 1. Proszę o szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych na kampanie reklamowe w mediach lokalnych, obejmujących zarówno portale internetowe, jak i drukowane gazety, w obecnej kadencji. Interesuje mnie podział kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje mediów oraz efektywność tych inwestycji
  w kontekście promowania działalności miejskich spółek, jednostek samorządowych oraz innych jednostek podlegających gminie.
 2. Proszę również o przygotowanie zestawienia faktur dla każdej jednostki miejskiej, każdej spółki miejskiej oraz samego Urzędu Miasta Myszkowa, dotyczącego wydatków na reklamy i ogłoszenia w mediach lokalnych (w tym gazetach drukowanych i portalach internetowych) za lata 2018-2024.
 3. Mając na uwadze publikacje w internecie zawierające skany faktur, domniemywam, że zostały zawarte odpowiednie umowy. W związku z tym proszę o informacje odnośnie okresu obowiązywania tych umów oraz uzasadnienia decyzji o zawarciu umów na stałe kwoty. Dlaczego podpisano takie umowy, gdzie, jak wszyscy widzimy, spółki miejskie na swoich stronach nie informują o ofertach pracy i nie ogłaszają ważnych informacji? 

Podsumowanie na dzień 31.03.2024 

 1. Na dzień dzisiejszy Firma SANIKO-BIS nie zamieszcza ŻADNYCH ogłoszeń na swojej stronie internetowej 

link: https://www.sanikobis.pl/kategorie/ogloszenia 

 1. Na dzień dzisiejszy Firma SANIKO  nie zamieszcza ŻADNYCH ogłoszeń na swojej stronie internetowej 

Link: https://www.saniko.pl/kategorie/ogloszenia 

Za to na swojej stronie reklamuje prywatną firmę – Dom Pogrzebowy – Pytanie, czy prywatna firma opłaca tę formę reklamy?  

 1. W roku 2023 oraz w pierwszym kwartale 2024 roku firma ZWIK-MYSZKÓW zamieściła TYLKO JEDNO ogłoszenie o pracę na swoim profilu FB.  Link:  https://zwik-myszkow.pl/dane-spolki/oferty-pracy    

Najwidoczniej spółki miejskie nie mają potrzeby reklamowania się na swoich własnych stronach internetowych. Działy ogłoszeń o pracę i informacji są puste. To po co opłacają stały abonament, skoro nie mają żadnej konkretnej oferty? 

Logiczne jest, że wpierw ogłoszenie czy reklama powinny być zamieszczone na stronie Firmy, tak aby ktoś, kto szuka ofert pracy, mógł tam bezpośrednio potwierdzić informację znalezioną w mediach. 

Jaki jest sens wydawania znaczących środków finansowych na reklamy i ogłoszenia w mediach płatnych, takich jak portale internetowe, gazety drukowane, gdy istnieje możliwość korzystania z darmowych i szeroko dostępnych kanałów społecznościowych? 

Dlaczego wszystkie spółki zrezygnowały z własnych bezpłatnych kanałów informacyjnych, które mogły mieć dobrą oglądalność BEZPŁATNIE?

Każda spółka miejska i jednostka samorządowa posiada własne profile na platformach takich jak Facebook, gdzie publikacja informacji nie generuje kosztów, a zasięg do 20-30 tysięcy osób można osiągnąć za ułamek wydatków ponoszonych w tradycyjnych mediach (koszt np. 30 zł za jedno ogłoszenie). 

Jak Urząd Miasta Myszkowa uzasadnia te wydatki w kontekście obowiązujących zasad gospodarności budżetowej i efektywnego wykorzystania środków publicznych?

Uzasadnienie 

Z niepokojem odnotowuję potrzebę dokładnej analizy i oceny zasadności ponoszonych wydatków, zwłaszcza
w świetle dostępnych i efektywnych alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych. Oczekuję na Pańską pełną i rzetelną odpowiedź, która pozwoli wyjaśnić przedstawione obawy oraz zapewni mieszkańcom Myszkowa klarowny obraz zarządzania finansami publicznymi przez gminę.