Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Ścieżki rowerowe do ościennych gmin miasta Myszkowa (86)

Ścieżki rowerowe do ościennych gmin miasta Myszkowa (86)

Obietnice burmistrza Żaka z 2018 roku dotyczące połączenia Myszkowa ze szlakami rowerowymi Jury Krakowsko-Częstochowskiej wzbudziły duże nadzieje wśród mieszkańców. Jednakże aktualnie brak jest widocznych postępów w tej kwestii, co rodzi pytania odnośnie podjętych działań i przeszkód w ich realizacji.
Rozwój infrastruktury rowerowej jest niezmiernie istotny dla promocji zdrowego stylu życia, ekoturystyki oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Co będzie dalej z infrastrukturą rowerową w Myszkowie i jego otoczeniu?

Dotyczy: Ścieżki rowerowe do ościennych gmin miasta Myszkowa

Interpelacja nr 86/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę
o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź
na nią w formie pisemnej.

W związku z Pańskimi obietnicami z 2018 roku wyrażonymi w spocie promującym miasto
Myszków, dotyczącymi rozwoju infrastruktury rowerowej i połączenia Myszkowa ze szlakami
rowerowymi Jury Krakowsko-Częstochowskiej, chciałbym zadać kilka pytań odnośnie
postępów w realizacji tych zobowiązań.

W owym materiale filmowym, od momentu 3:30, przekonywał Pan, że Myszków zostanie połączony ścieżkami rowerowymi z Jurą Krakowsko-Częstochowską. Informacje, które udało mi się uzyskać od mieszkańców naszego miasta, a także od władz sąsiednich gmin Żarek
i Włodowic, wskazują, że oczekują one na inicjatywę ze strony Myszkowa, aby wspólnie ruszyć
z planowanymi inwestycjami w ramach porozumienia podpisanego w 2018 roku.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania zostały podjęte w celu realizacji obietnicy połączenia Myszkowa ze szlakami rowerowymi Jury Krakowsko-Częstochowskiej?
2. Czy istnieją konkretne plany lub projekty inwestycyjne, które mają na celu rozwój
infrastruktury rowerowej w Myszkowie i jej integrację z sąsiednimi gminami, zgodnie
ze zobowiązaniami z 2018 roku?
3. Jakie są główne przeszkody w realizacji tych planów i czy miasto podejmuje jakieś działania,
aby je przezwyciężyć?
4. Czy i jakie sąsiednie gminy wyraziły gotowość do współpracy w zakresie rozbudowy ścieżek
rowerowych, i jakie kroki zostały podjęte w celu zintegrowania tych inicjatyw?


Rozwój infrastruktury rowerowej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla promocji zdrowego
stylu życia oraz ekoturystyki, ale również dla poprawy jakości życia mieszkańców i atrakcyjności turystycznej regionu. W związku z tym oczekuję z niecierpliwością
na szczegółowe informacje odnośnie postępów w realizacji Pańskich zobowiązań.

Uzasadnienie

Rozwój infrastruktury rowerowej w naszym mieście i jego najbliższym otoczeniu jest nie tylko odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na alternatywne i ekologiczne formy
transportu, ale także ważnym elementem strategii promowania zdrowego stylu życia i turystyki.
W ostatnich latach świadomość ekologiczna społeczeństwa znacznie wzrosła, a wraz z nią zapotrzebowanie na bezpieczne i dobrze zaplanowane trasy rowerowe, które umożliwiają
łatwe dotarcie do kluczowych punktów w mieście oraz jego okolicach.

Promocja Myszkowa jako miasta przyjaznego rowerzystom i turystom, o czym mowa była w spocie promocyjnym z 2018 roku, powinna być kontynuowana poprzez konkretne działania i inwestycje.
W tym kontekście zapowiedź połączenia Myszkowa ze szlakami rowerowymi Jury Krakowsko-Częstochowskiej stanowiła ważny element wizji rozwoju miasta, skierowanego na zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej i poprawę jakości życia mieszkańców.

Niestety, mimo upływu czasu, ani mieszkańcy, ani sąsiednie gminy nie zaobserwowały znaczących postępów w realizacji tych obietnic. Brak konkretnych działań w tym zakresie może prowadzić do zmniejszenia zaufania społecznego oraz utraty potencjalnych korzyści płynących z rozwiniętej infrastruktury rowerowej, takich jak zwiększenie liczby turystów czy poprawa zdrowia publicznego.

https://www.umigzarki.pl/aktualnosci/9266
https://jura.slaskie.travel/news/1021490/nowa-sciezka-rowerowa-w-zarkach-wzdluz-ul-kozieglowskiej