Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja – Rada Biznesu

Interpelacja – Rada Biznesu

Dotyczy: środków pozyskanych przez miasto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  Interpelacja nr 31/18/09/2020

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Na spotkaniu z Myszkowską Radą Biznesu, dnia 3 września 2020 roku, Zastępca Burmistrza Pani Iwona Franelak podała kwoty strat jakie miasto Myszków poniosło z tytułu obniżenia wpływów z podatków w bieżącym roku budżetowych, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podając tą informację Pani Burmistrz pominęła kwestie wpływów z podatków za miesiąc kwiecień oraz wpływy budżetowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z powyższym zwracam się do Pana Burmistrza z zapytaniem:

  • Czy w kwietniu bieżącego roku wpływy z podatków miasta Myszkowa były większe czy mniejsze niż w kwietniu 2019 roku? Proszę o podanie konkretnych kwot z wszystkich miesięcy w bieżącym roku podatkowym (włącznie z miesiącem kwietniem) oraz salda na koniec sierpnia.
  • Czy miasto Myszków otrzymało w tym roku pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? Jeżeli tak,  proszę o podanie kwoty i daty wpływu środków na konto Urzędu Miasta. Nadmienię, że podczas spotkanie z Myszkowską Radą Biznesu zadałem to pytanie Pani Burmistrz i uzyskałem odpowiedź negatywną, a przecież wszyscy wiemy, iż kilka dni wcześniej pozostałe gminy w powiecie informowały o tym, iż otrzymały wsparcie od rządu i wymieniały konkretne inwestycje, na które będą chciały przeznaczyć te środki. 
  • Na jakie cele Miasto Myszków zamierza wydatkować pozyskane środki z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
  • Dlaczego informacja o uzyskanym wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie ukazała się ani na miejskim portalu internetowym, ani na miejskim fanpage’u Facebookowym?
  • Czy Miasto Myszków zamierza skorzystać z drugiej edycji programu wsparcia w ramach Funduszu Inwestycji Społecznych? Jeśli tak, to proszę o przekazanie Mieszkańcom Myszkowa szczegółowych informacji na ten temat poprzez miejską stronę internetową i media społecznościowe. Zwracam się z tą prośbą, ponieważ po wypowiedziach Pana Burmistrza na poprzednich sesjach, dochodziły do nas głosy od Mieszkańców, że to dofinansowanie to jedynie ustawka i czeki bez pokrycia, czy tzw. wirtualne pieniądze.

Uzasadnienie  

Na tak ważnym spotkaniu jak zebranie Myszkowskiej Rady Biznesu powinny być podawane jasne i rzetelne informacje o stanie finansów naszego miasta, a od urzędników samorządowych wymaga się pełnego profesjonalizmu i bezstronności. Wobec powyższego ważnym jest aby ustalić fakty, których dotyczy niniejsza interpelacja i podać je do publicznej wiadomości.