Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wniosek radnego – sposób głosowania Rady Miasta Myszkowa

Wniosek radnego – sposób głosowania Rady Miasta Myszkowa

28 kwietnia 2020 roku na ręce Burmistrza Myszkowa Pana Włodzimierza Żaka złożyłem wniosek, który poniżej prezentuje. Podpisało się pod nim jeszcze 12 innych radnych naszej Rady Miasta, co zasługuje na podkreślenie, wskazuje bowiem na wagę mojego pisma .

Sprawa, w której postanowiłem napisać specjalne pismo do Pana Burmistrza jest ważna i specyficzna. Spójrzmy co napisałem :

Jak widzicie sprawa jest bulwersująca ale i prosta zarazem. W omawianej powyżej kwestii burmistrz Myszkowa Pan Włodzimierz Żak postanowił wesprzeć finansowo zakup dla Szpitala Powiatowego w naszym mieście potrzebnych mu respiratorów. I to nie budziło niczyich zastrzeżeń. Rada Miasta chętnie o takim wsparciu by zadecydowała . Tyle że Pan Burmistrz postanowił środki na to pozyskać w sposób omówiony w powyższym wniosku a dla mnie niemożliwy do przyjęcia.

Zdecydowanie bowiem sprzeciwiam się, jako radny, praktyce łączenia akcji pomocowej dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie z jednoczesnym ograniczeniem wydatków na tak potrzebną myszkowianom inwestycję, jaka jest planowana od lat i niezbędna wobec zagrożenia ponad 3000 mieszkańców naszego miasta suszą, rozbudowa sieci wodociągowej. A niestety tak się miało stać zgodnie z omawianym tutaj projektem uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej . W jednym i tym samym projekcie uchwały ( a w zasadzie w autopoprawkach ) zawarto zarówno zwiększenie wydatków na Szpitale Ogólne – co nie budzi niczyjego sprzeciwu jak i zmniejszenie wydatków na Rozbudowę Sieci wodociągowej – czemu się zdecydowanie i ja jako radny i 12 innych radnych, sprzeciwiamy. Połączono więc niejako te dwie sprawy, stawiając radnych przed nie tylko trudnym, ale i zupełnie nieracjonalnym wyborem. Przeciwko takim praktykom zdecydowanie protestuję.

Chcę też podkreślić, że w miniony weekend ( 25-26 maja 2020 )  osobiście rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Rady Miasta , prosząc go albo o zdjęcie powyższych uchwał z porządku obrad albo rozdzielenie kwestii, które one podnoszą, tak aby każdą z nich głosować oddzielnie. Niestety nie zastosował się on wtedy do mojej jakże logicznej i podyktowanej dobrem mieszkańców prośby. 

Pragnę też zaprotestować przeciwko temu co Pan Burmistrz Włodzimierz Żak oznajmił w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2020 roku , po tym jak jego autopoprawki nie zostały uwzględnione. Stwierdził, że i tak zgłosi je po raz kolejny,  w tym samym brzmieniu. Uważam to za niewłaściwe. Skoro bowiem już raz Rada odrzuciła je, to znaczy że nie ma woli radnych by je w takiej postaci uwzględniać. Demokracja moim zdaniem, nie polega na tym by po jednym niepowodzeniu ( w głosowaniu na sesji )  szukać możliwości pozyskania zgody radnych na te same zmiany budżetowe, na kolejnej sesji, nie dokonując żadnych zmian w samej istocie projektu uchwały.

 Sprzeciwiam się też stanowczo temu, żeby pieniądze przeznaczone w istocie na walkę ze skutkami suszy ( bo temu między innymi ma zapobiegać rozbudowa sieci wodociągowej ) były przeznaczane na inne cele. Nie tego oczekujemy my radni, i nie tego oczekują mieszkańcy Myszkowa.