Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Plaga karaluchów przy ul. Pułaskiego 7 w Myszkowie (50)

Plaga karaluchów przy ul. Pułaskiego 7 w Myszkowie (50)

Zgodnie z zapisami obowiązującymi w prawie lokalnym oraz z troski o dobro mieszkańców naszego miasta, zgłaszam pilną interwencję w sprawie plagi karaluchów, która od lat dręczy użytkowników budynku zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7 w Myszkowie. Problem ten stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców oraz osób korzystających z punktów usług znajdujących się w tym budynku. Informacje pozyskane od najemców lokali wskazują na trwającą od wielu lat walkę z karaluchami, która dotychczas nie przyniosła skutecznych rezultatów. Obecność tych owadów nie tylko zagraża zdrowiu użytkowników, ale także ma negatywny wpływ na funkcjonowanie instytucji, takich jak biblioteka czy gabinety medyczne, a także na otoczenie, w którym znajdują się placówki takie jak przedszkole czy market spożywczy. Karaluchy, ze względu na swoją liczebność oraz szkodliwe działanie, stanowią nie tylko problem higieniczny, ale również estetyczny i zdrowotny. Ich obecność może prowadzić do przenoszenia chorób, zanieczyszczenia żywności oraz wywoływania reakcji alergicznych u osób narażonych na kontakt z nimi. Dlatego też, w związku z powyższym, zwracam się z apelem o natychmiastowe podjęcie działań dezynsekcyjnych w całym budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 14 oraz o wdrożenie środków zapobiegawczych mających na celu uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu wszystkich mieszkańców oraz użytkowników tego obiektu.

Dotyczy: dezynsekcji budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7 w Myszkowie 

 Interpelacja nr 50/30/08/2021 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że w budynku zlokalizowanym przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 14   w Myszkowie,  od lat  trwa bezskuteczna na razie, walka z plagą karaluchów, proszę o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu usunięcie tego problemu.

Uzasadnienie  

Zgodnie z informacjami pozyskanymi od najemców lokali  znajdujących się w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7 w Myszkowie (pozostającym w komunalnym zasobie nieruchomości ) budynek ten jest opanowany przez plagę bardzo uciążliwych  i niebezpiecznych dla zdrowia użytkowników nieruchomości owadów – karaluchów. Sytuacja nie jest nowa, trwa przynajmniej od kilku lat. Karaczany występują w lokalach w ww. budynku masowo, są widoczne nie tylko dla użytkowników znajdujących się tam lokali ale też ich  klientów. Co gorsza w budynku tym znajduje się także biblioteka i gabinety medyczne  a w sąsiedztwie przedszkole i market spożywczy. Karaluchy są niezwykle szkodliwe, przenoszą choroby i pasożyty, ich odchody mają silny odczyn alergiczny. Owady te niszczą i zanieczyszczają żywność oraz fatalnie wpływają nie tylko na zdrowie,  ale i psychikę pracujących i korzystających z obiektu osób. Poniewaz pojawiają się takze na zewnętrznej  elewacji budynku – i to w biały dzień – są fatalną wizytówka naszego miasta. 

W związku z powyższym proszę o niezwłoczną dezynsekcję całego budynku i podjęcie działań mających na celu zapobieżenie tego typu sytuacjom w przyszłości .