Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Wypłata rekompensaty za zniszczenie drogi w ul. Strugi (73)

Wypłata rekompensaty za zniszczenie drogi w ul. Strugi (73)

Z zaniepokojeniem zwracam się z interpelacją dotyczącą zniszczenia drogi w ulicy Strugi w wyniku prac budowlanych przy ulicy Pułaskiego oraz w Centrum Handlowym na ulicy Rolniczej. Otrzymana odpowiedź na poprzedniej sesji pokazała, że miasto przygotowało porozumienie z firmą ATUT w sprawie wypłaty rekompensaty za szkody wyrządzone na ulicy Strugi. Jednakże przed dalszymi krokami i podjęciem decyzji, istnieje konieczność uzyskania klarownych informacji dotyczących stanu porozumienia oraz szczegółów dotyczących kwoty odszkodowania i jego zapłaty.

W świetle potrzeby zapewnienia przejrzystości i uczciwości w procesie rozwiązania problemu zniszczeń drogi, konieczne jest uzyskanie jasnych odpowiedzi na postawione pytania. Pozwoli to na właściwe zrozumienie sytuacji przez mieszkańców oraz umożliwi podejmowanie dalszych działań w celu naprawy uszkodzeń.

Dotyczy:  Wypłata rekompensaty za zniszczenie drogi w ul. Strugi.

 Interpelacja nr  73/03/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. Jako mieszkaniec Myszkowa zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie wypłaty rekompensaty za zniszczenie drogi w ul. Strugi.

Podczas prac budowlanych przy ulicy Pułaskiego (Centrum Handlowe, Ulica Rolnicza) ciężki sprzęt i inne pojazdy bardzo uszkodziły ulicę Strugi, która nie była dostosowana do takich ciężarów. Zapytałem na Komisji, czy miasto zamierza wystąpić o odszkodowanie za zniszczenia. Otrzymałem odpowiedź: „W odpowiedzi na pytanie dotyczące odszkodowania w ulicy Strugi informuję, że zostało przygotowane porozumienie z firmą ATUT prowadzącą roboty przy ulicy Pułaskiego o wypłatę rekompensaty za zniszczenie drogi w ul. Strugi. Porozumienie zawiera propozycję odszkodowania w wysokości 100 000 zł. Aktualnie czekamy na podpisanie porozumienia przez firmę”.  

W związku z tym pytam:

  • Czy już podpisano stosowne porozumienie? I czy z jedną firmą, czy z kilkoma? 
  • Kim są strony porozumienia, jakie to firmy, czy tylko jedna firma wyrządziła szkody ?
  • Na jaką kwotę opiewa odszkodowanie? I czy zostało ono zapłacone 
  • Czy inne drogi też nie ucierpiały np ulica Wyzwolenia.
  • Skąd się wzięła kwota 100 tys złotych , czy są analizy, dokumenty potwierdzające skalę zniszczeń . 
  • Czy tylko firma Atut uszkodziła ulicę Strugi?
  • Czy miasto zabezpieczyło się na wypadek robót budowlanych i czy była ulica Strugi ubezpieczona na wypadek zniszczeń.
  • Jaki jest koszt całościowy naprawy drogi w ulicy Strugi, jakie oczywiście poniesie miasto. 

Uzasadnienie 

W świetle zgłoszenia dotyczącego zniszczenia drogi w ul. Strugi podczas prac budowlanych oraz informacji o przygotowanym porozumieniu z firmą ATUT w sprawie wypłaty rekompensaty istnieje potrzeba udzielenia precyzyjnych odpowiedzi na postawione pytania.

Przede wszystkim, udzielenie informacji dotyczących aktualnego stanu porozumienia oraz jego zawartości jest kluczowe dla transparentności procesu i zapewnienia mieszkańcom jasności co do dalszych działań w tej sprawie. Zainteresowani mają prawo wiedzieć, czy porozumienie zostało już podpisane oraz na jakie kwoty opiewa proponowane odszkodowanie.

Ponadto identyfikacja stron porozumienia pozwala na jasne określenie odpowiedzialności za zniszczenia drogi oraz za wypłatę rekompensaty. Wskazanie firm biorących udział w porozumieniu umożliwia również monitorowanie działań każdej ze stron oraz ewentualne interwencje w przypadku opóźnień czy sporów.

Propozycja odszkodowania w wysokości 100 000 zł wymaga także uzasadnienia, aby mieszkańcy mieli pewność, że kwota ta jest adekwatna do poniesionych strat oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą drogi i przywróceniem jej do stanu sprzed zniszczeń.

W związku z powyższym udzielenie klarownych odpowiedzi na pytania zadane przez mieszkańca ma na celu zapewnienie transparentności, sprawiedliwości oraz satysfakcji ze strony społeczności lokalnej w zakresie rozwiązania problemu zniszczenia drogi w ul. Strugi.


AKTUALIZACJA: