Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Zasady sprzedaży działek należących do Myszkowa (65)

Zasady sprzedaży działek należących do Myszkowa (65)

Sprzedaż działek przez gminy jest procesem nie tylko kluczowym dla rozwoju lokalnego, ale także dotykającym istotnych kwestii społecznych i ekonomicznych. W miarę jak miasta i gminy rozwijają się, popyt na nieruchomości wzrasta, co często prowadzi do sprzedaży gruntów, które mogą być kluczowymi zasobami dla społeczności lokalnej. Niemniej jednak, w wielu przypadkach procedury sprzedaży gruntów gminnych rodzą kontrowersje i krytykę, zwłaszcza gdy pojawiają się zarzuty o niesprawiedliwe praktyki lub brak przejrzystości w procesie alokacji gruntów.

W niniejszej interpelacji chcę przyjrzeć się temu problemowi, analizując różne aspekty niesprawiedliwych zasad sprzedaży działek w Myszkowie i okolicach.

Dotyczy:  Zasady sprzedaży działek w gminie Myszków. 

Interpelacja nr   65/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. Jako mieszkaniec Myszkowa zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie zasad sprzedaży działek w gminie Myszków.

Zwracam się do Pana z zapytaniem dotyczącym szczegółowych procedur oraz warunków, jakie muszą być spełnione przez potencjalnych inwestorów zainteresowanych zakupem działki należącej do miasta. Proces ten budzi moje zainteresowanie ze względu na różnorodne doświadczenia, jakie mają przedsiębiorcy i organizacje w naszym mieście, w związku z czasem oczekiwania na decyzje dotyczące sprzedaży terenów miejskich.

Zgłaszane są przypadki, w których zarówno stowarzyszenia, jak i firmy komunikują, iż oczekiwanie na decyzję trwa latami. Dziś mija 13 lat, od kiedy Wspólnota mieszkaniowa Sucharskiego dalej czeka na polubowne rozwiązanie sprawy. Dziś kolejny inwestor wprost powiedział mi, że czeka ponad dwa lata na zakup działki, która de facto jest cały czas dostępna do sprzedania na stronie miastomyszkow.pl, podczas gdy inne podmioty otrzymują odpowiedzi oraz zezwolenia w znacznie krótszym czasie, niekiedy w przeciągu zaledwie dwóch tygodni. 

Jak Pan wie, na komisji w zeszłym roku zadałem to pytanie (Jak długo firma X czekała na przejście całej procedury od pierwszego zapytania do głosowania w komisji rady miasta).  Dostałem odpowiedź od Pana, że firma czekała tylko kilka tygodni, co wzbudziło poruszenie na sali.  

Taka sytuacja rodzi szereg pytań i wątpliwości, a także może budzić poczucie nierównego traktowania potencjalnych inwestorów.

Niezmiernie ważne jest dla nas, mieszkańców Myszkowa, aby proces ten był transparentny i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych stron. Jasne kryteria i jednolite procedury są kluczowe dla zachowania uczciwości procesu oraz budowania pozytywnego wizerunku miasta jako miejsca przyjaznego inwestycjom.

Otrzymuję sygnały od potencjalnych przedsiębiorców wyrażające niepokój, że napotykają na bariery biurokratyczne, które utrudniają rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej w Myszkowie. Takie informacje są niepokojące, gdyż mogą wpływać na decyzje inwestycyjne i hamować rozwój gospodarczy naszej społeczności.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących:

  • Dokładnego procesu aplikacyjnego dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych zakupem działek od miasta.
  • Kryteriów i warunków, które muszą być spełnione, aby zakup mógł dojść do skutku.
  • Przewidywanego czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku oraz ewentualnych czynników, które mogą wpłynąć na jego wydłużenie lub skrócenie.
  • Mechanizmów, które są stosowane w celu zapewnienia transparentności i równego traktowania wszystkich zainteresowanych stron.

Mam nadzieję, że udzielone przez Pana informacje przyczynią się do wyjaśnienia powstałych wątpliwości i będą krokiem w stronę usprawnienia współpracy miasta z obecnymi oraz przyszłymi inwestorami.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, której nie poruszył Pan, odpowiadając na moje pytanie zadane podczas komisji w zeszłym roku. Brak odpowiedzi postrzegam jako niechęć do dzielenia się informacjami, które mogą być niewygodne. Dlatego ponawiam pytanie w tej interpelacji.

  • Chciałbym dowiedzieć się, ile firm od początku pierwszej kadencji do dnia dzisiejszego podczas Pana urzędowania czeka na rozpatrzenie wniosków dotyczących zakupu działek?
  • Ile ofert zostało odrzuconych przez Pana bez podania przyczyn, a ile zostało odrzuconych z uzasadnieniem? 
  • Proszę również o wyjaśnienie powodów, dla których niektóre oferty zostały odrzucone lub dlaczego sprzedaż niektórych działek napotkała na przeszkody.

Uważam, że jako radni, mamy prawo znać szczegóły każdej odmowy oraz być informowani o przyczynach tych decyzji.

Cytat z komisji  protokół nr 9 z dnia 9.11.2023 r.

„Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że jeżeli pan Burmistrz przekaże informacje, że Pan nie ma czasu, nie ma miejsca ani ochoty, żeby spotkać się z jakimś inwestorem, to bardzo bym prosił, żeby Pan tego inwestora na komisję zaprosił. My jako radni chcąc, żeby były te inwestycje w naszym mieście, spotkamy się z inwestorem i wysłuchamy go, przynajmniej część radnych będzie chciała”.

Cytat z komisji  protokół nr 9 z dnia 9.11.2023 r.

„Dzisiaj Pan powiedział, że nie będzie się Pan spotykał ze wszystkimi, to mam taką prośbę, umówmy się w ten sposób, że jeżeli Pan nie chce się spotkać z jakimś inwestorem, jakimś małym, a dla Pana mały inwestor to jest kilkadziesiąt milionów, to ja chcę się z nim spotkać albo my radni, bo podejrzewam, że większość radnych, też chciałaby się spotkać”. 

Uzasadnienie 

Nierówny dostęp do informacji, niejednoznaczne procedury oraz długotrwałe oczekiwanie na rozstrzygnięcia mogą powodować nie tylko frustrację wśród potencjalnych inwestorów, ale również skutkować utraconymi szansami dla rozwoju ekonomicznego Myszkowa. Dla zapewnienia równych szans wszystkim podmiotom oraz dla stworzenia przewidywanego i korzystnego środowiska biznesowego niezbędne jest wprowadzenie klarownych zasad działania, które będą znane i zrozumiałe dla każdego zainteresowanego zakupem terenów miejskich.

W związku z tym, moim celem jest nie tylko uzyskanie szczegółowych informacji na temat procedur i warunków zakupu działek od miasta, ale również zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego monitorowania i optymalizacji procesów administracyjnych, tak aby odpowiadały one na potrzeby i oczekiwania współczesnej gospodarki. Zdaję sobie sprawę, że odpowiedzialne i efektywne zarządzanie zasobami miejskimi ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Myszkowa, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym.

Podniesienie tej kwestii ma na celu nie tylko rozwiązanie bieżących problemów, ale również zainicjowanie dyskusji na temat przyszłych kierunków rozwoju i promocji miasta jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów. Wierzę, że odpowiedź na interpelację i podjęte w związku z nią działania będą krokiem naprzód w kierunku osiągnięcia tych celów.

AKTUALIZACJA: