Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Myszkowska walka o wodę

Myszkowska walka o wodę

Walka, którą jako radny toczę  o to, by wszyscy mieszkańcy Myszkowa mieli w kranach czystą, zdrową wodę przynosi efekty. Moje wnioski i interpelacje wreszcie skutkują konkretnym działaniem. Ale po kolei.  

Już na sesji budżetowej Rady Miasta Myszkowa 27 grudnia 2018 roku mówiłem między innymi :”W naszym mieście jest 5488 domów jednorodzinnych, a tylko 4844 z nich ma dostęp do wodociągów. W XXI wieku więc około 2,5 tysiąca mieszkańców jest pozbawionych dostępu do czystej wody, a przecież wody w Myszkowie mają wysokie stężenie manganu i żelaza Podczas spotkań z mieszkańcami słyszałem cztery najważniejsze potrzeby: bezpieczeństwo, kanalizacja, budowa dróg i chodników oraz wodociągi. “ wobec powyższego wnioskowałem  o “ o przeniesienie środków z Rewitalizacji terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa. “ 

W styczniu 2019 roku pisałem Wam – mieszkańcy Myszkowa o tym, że wreszcie po latach oczekiwania udało się ruszyć sprawę modernizacji i rozbudowy sieci  wodociągowej w naszym mieście. Pozwolę sobie tutaj znowu na cytat : 

 “ Za kwotę 2 732 262 PLN powstanie w naszym mieście około 7 kilometrów wodociągu, na co  czekaliśmy – my mieszkańcy Myszkowa prawie 20 lat. Będzie to sieć w dużej mierze nowoczesna, o charakterze pierścieniowym, który gwarantuje stały obieg wody. Objąć ma wyżej wspomniana rozbudowa   następujące rejony :

Paderewskiego ( Mrzygłód) 500 metrów

Projektowana ( Mrzygłód) 600 metrów

Nierada ( Mrzygłód) 1200 metrów

Zacisze ( Mrzygłód) 500 metrów

Towarowa ( Mrzygłód) 400 metrów

Mikołaja Reja 100 metrów

Koziegłowska 1700 metrów

Letniskowa 600 metrów

Rymarska 300 metrów

Murarska 100 metrów

Pawia 100 metrów

Strusia 100 metrów

Słowicza 100 metrów. 

Nakłady finansowe będą zaś wyglądały tak :

Mój wniosek

201920202021
60 0001 712 262360 000

Wniosek UM

201920202021
300 000300 0000

Razem = Mój wniosek + Wniosek UM

201920202021
360 0002 012 262360 000

Rury według projektu mają mieć  przekrój rur około 125- 160 mm, bedą one  polietylenowe Wavin TS, zgrzewane elektrooporowo w sztangach 12m. I jak to już pisałem długość wodociągu to około 4 kilometrów “ .

Z moim ówczesnego wpisem można się zapoznać tutaj

I oto dnia 24 stycznia 2020 roku ukazuje się dokument opracowany przez Urząd Miasta Myszkowa o cokolwiek długim ale dla nas – oczekujących na rozbudowę wodociągu optymistycznym tytule : “Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.2.2020.KK, dot.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa praz innych miejsc gdzie nie ma dostępu do wodociągu” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego . Czyli tłumacząc z  języka urzędowego na codzienny – sprawa wodociągów nabiera realnego biegu urzędowego i zamówieniowego. 

Tutaj można się zapoznać z całością dokumentacji projektowej. Poniżej w skrócie opiszę Wam co ona zawiera .

Zgodnie z zapisami powyższego dokumentu ( biorąc pod uwagę całość zamówienia )  inwestycje mają być poczynione w następujących lokalizacjach – cytuję :

“ … w pasie drogowym drogi gminnej w ulicy Słowiczej w Myszkowie, w obszarze działek o numerach ewidencyjnych dla obrębu Nowa Wieś : 

– 2057/11, 2057/8; 2077/3 – pas drogi gminnej w ul. Słowiczej – właściciel Gmina Myszków

– 1833/6 – pas drogi gminnej w ul. Bocianiej – właściciel Gmina Myszków

– 1834/3 – pas drogi powiatowej w ul. Słowackiego – właściciel Powiat Myszkowski, Powiatowy Zarząd Dróg; 

– 2057/12 – (Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej) (w przypadku konieczności wejścia w teren) “ 

Natomiast prace według zamówienia obejmą – i znowu cytat z dokumentu :

“   1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanych dalej STWiORB, obejmujących zadanie; 

    2) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień branżowych, opinii, zezwoleń, decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

    3) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

    4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektowo- kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych podczas realizacji robót budowlanych w zakresie objętym tymi opracowaniami.

Na chwilę obecną sytuacja wygląda bowiem tak :    ‘…W projektowanym obszarze, po stronie prawej przedmiotowej drogi w ul. Słowiczej, w pasie drogowym zlokalizowane jest fragment przyłącza wodociągowego do posesji nr 2, ponadto istniejące uzbrojenie terenu to m.in.: sieć elektroenergetyczna …” , a po realizacji zamówienia : “…W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych winien zostać zaprojektowany wodociąg w pasie drogi gminnej w ul. Słowiczej na odcinku od działki o nr ewid. 2057/11 (początek wodociągu włączyć do wodociągu w drodze gminnej w ulicy Bocianiej (działka o nr ewid. 1833/6), koniec włączyć do wodociągu w drodze powiatowej w ulicy Słowackiego (działka o nr ewid. 1834/3). Projektowany wodociąg powinien zapewnić zasilenie wszystkich nieruchomości położonych wzdłuż projektowanego przebiegu. Należy uwzględnić tylko przepięcia istniejących w projektowanym rejonie przyłączy wodociągowych podłączonych do istniejących wodociągów o których mowa powyżej, w uzgodnieniu ich lokalizacji z właścicielami/współwłaścicielami posesji “ 

Oraz : 

“…w pasie drogowym drogi powiatowej w ulicy Paderewskiego w Myszkowie, w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 

– 941/1, 288/1, 289 – pas drogi powiatowej w ul. Paderewskiego – właściciel Województwo Śląskie; 

oraz pasie drogowym gminnej w ul. ul. Projektowanej – działka o numerze ewidencyjnym 912 (Skarb Państwa) i jej fragmencie ze zmienionym nazewnictwem na ul. Ks Prałata Zdzisława Skrzeka – działka o numerze ewidencyjnym 288/2 (Skarb Państwa-Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych) dla obrębu Mrzygłód, dla której niezbędnym będzie uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o lokalizacji urządzenia w pasie drogowym od zarządcy drogi (dla drogi powiatowej jak i dróg gminnych)…”

W tym wypadku przedmiot zamówienia obejmie : 

“ 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanych dalej STWiORB, obejmujących zadanie; 

    2) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień branżowych, opinii, zezwoleń, decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

    3) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

    4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektowo

– kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych podczas realizacji robót budowlanych w zakresie objętym tymi opracowaniami. “

Gdyż :

“ W projektowanym obszarze, po stronie prawej przedmiotowej drogi w ul. Paderewskiego, na terenach nieruchomości prywatnych zlokalizowany jest istniejący wodociąg z rur stalowych 

o średnicach Ø40, Ø50cm, który jest w złym stanie technicznym i nie jest własnością ZWiK 

Sp. z o.o. w Myszkowie. Ponadto istniejące uzbrojenie terenu to m.in.: fragmenty kanalizacji deszczowej Ø400, Ø500, napowietrzna sieć elektroenergetyczna.”

A planowane jest :

“ W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych winien zostać zaprojektowany wodociąg w pasie drogi powiatowej ul. Paderewskiego (II etap) na odcinku od działki o nr ewid. 1013/15 (początek wodociągu włączyć do projektowanego wodociągu w tejże ulicy – I etap) do posesji 96c, o dł. ok. 785 m. Należy również zaprojektować odcinek sieci wodociągowej w drodze gminnej w ul. Projektowanej, który należy połączyć z projektowanym wodociągiem w ul. Projektowanej, a także odcinek wodociągu (poza pas drogi powiatowej) w drodze gminnej (pas drogi w ul. Projektowanej) o nazwie ulicy Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka, aby w przyszłości uwzględnić budowę wodociągu w tejże ulicy. Zamawiający po podpisaniu umowy poda Wykonawcy adres i numery kontaktowe Biura Projektowego wykonującego dokumentację o której mowa powyżej (dla I etapu ul. Paderewskiego i drogi gminnej w ul. Projektowanej) z którym należy uzgodnić budowę przedmiotowego wodociągu.

Projektowany wodociąg powinien zapewnić zasilanie wszystkich nieruchomości położonych wzdłuż projektowanego przebiegu z uwzględnieniem przepięcia tylko istniejących w projektowanym rejonie przyłączy wodociągowych podłączonych do wodociągu o którym mowa powyżej, w uzgodnieniu ich lokalizacji z właścicielami/współwłaścicielami posesji. 

Rozwiązania techniczne dla poszczególnych opracowań oraz ich zakres zostaną określone przez projektanta na podstawie własnej oceny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie zgodnie z wszystkimi zapisami warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej – Myszków-Mrzygłód ul. Paderewskiego (dz. ewid. 941/1, 288/1, 289, 288/2 – ul. Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka, 912 – ul. Poniatowskiego) – II etap Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie nr DT/1031/19 z dnia 18.11.2019r. oraz DT/1121/19 z dnia 11.12.2019r. nr DT/1135/19 z dnia 17.12.2019r. oraz DT/37/20 z dnia 14.01.2020r – załącznikiem nr 1 do niniejszego OPZ. 

Poniżej można zobaczyć rejon objęty projektem na mapach zawartych w dokumentacji projektowej

Wypada mieć tylko nadzieję, że przetarg przebiegnie prawidłowo a prace będą szybkie i terminowe.  

Radny Tomasz Załęcki i pan Ryszard Woszczyk, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie