Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Podsumowanie aktywności radnych

Podsumowanie aktywności radnych

Drodzy Państwo,

Wielu z Was zastanawia się, w jaki sposób radni wykonują swoje obowiązki, jak pracują, co dokładnie robią, skoro to na nich oddaliście Wasze głosy. Chcę, abyście Państwo mieli pełen obraz sytuacji.

W związku z tym przygotowałem zestawienie dotyczące uczestnictwa radnych w sesjach i komisjach. Zawiera ono informacje o tym, kto i jak często uczestniczył w posiedzeniach, jak głosował, czy wszyscy radni brali udział w pracach swoich komisji oraz sesjach, jak często składali interpelacje, oraz jaki jest ich procentowy udział w posiedzeniach. Te dane pozwolą Wam samodzielnie ocenić ich pracę.

Uważam, że takie informacje są bardzo ważne. Im większa transparentność naszych działań, tym lepiej dla wszystkich mieszkańców, ponieważ daje to możliwość dokładnego przyjrzenia się i oceny pracy naszych przedstawicieli. Mam nadzieję, że zestawienie to okaże się pomocne w lepszym zrozumieniu, jak radni realizują powierzone im zadania.

Oprócz tego przygotowałem zestawienie dotyczące każdego radnego z osobna. Dokładne statystyki pochodzą z programu e-sesja, z którego korzystamy podczas posiedzeń (sesji, komisji). Zobaczą Państwo, do ilu komisji dany radny się zapisał. Mógł być w jednej lub dwóch komisjach, mógł być szefem którejś komisji. Im więcej jest komisji, w których pracował, tym liczniejsze miał obowiązki, bo każda komisja to większa ilość posiedzeń w ciągu roku. 

Oprócz ww. przygotowałem zestawienie na temat tego, kto był obecny na sesjach, kto był obecny na komisjach i kto jak głosował. Jak często. Jaka była aktywność, jeśli idzie o np. składanie interpelacji. 

Dzięki tym informacjom, Drodzy Mieszkańcy, możecie zobaczyć i ocenić pracę radnych.

Żródło danych to: Myszkow.esesja.pl

Obecność na posiedzeniach – według liczby spotkań

Poniżej zamieszczam statystykę obecności radnych na sesjach i komisjach. Zauważcie jednak, Drodzy Państwo, że niektórzy radni mieli do odbycia o wiele więcej spotkań niż inni, bowiem pracowali w większej liczbie komisji. Warto również brać pod uwagę fakt, że różnice w obecności mogą być spowodowane zobowiązaniami służbowymi lub osobistymi, które wpływają na dostępność radnych na posiedzeniach.

Radni, którzy odbyli największą liczbę spotkań:

  1. 1. Halina Skorek-Kawka 188/201 
  2. 2. Tomasz Załęcki 183/185
  3. 3. Małgorzata Skinder 181/183
  4. 4. Robert Czerwik 180/181
  5. 5. Adam Zaczkowski 179/181
  6. 6. Sławomir Jałowiec 178/180

Obecność na posiedzeniach – według udziału procentowego 

Obecność radnych na posiedzeniach jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania organów samorządu. Ich aktywność gwarantuje podejmowanie trafnych decyzji oraz skuteczne reprezentowanie interesów społeczności lokalnej. Niemniej jednak frekwencja może być zróżnicowana, co może mieć wpływ na obecność na posiedzeniach. Ważne jest, aby radni zdawali sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ponoszą wobec swoich wyborców, dążąc do utrzymania wysokiego poziomu obecności na posiedzeniach oraz aktywnego udziału w dyskusjach i podejmowaniu decyzji. Regularne monitorowanie frekwencji i ewentualne podejmowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mogą przyczynić się do efektywnego działania organów samorządu i budowania zaufania społecznego.

Radni, którzy mieli najwyższą frekwencję na posiedzeniach:

1. Robert Czerwik 180/181
2. Andrzej Giewon 148/147
3. Tomasz Załęcki 183/185
4. Małgorzata Skinder 181/183
5. Adam Zaczkowski 179/181
6. Sławomir Jałowiec 178/180

Minuty wypowiedzi 

Przedstawiam również statystyki wypowiedzi. Na przykład to, jak długo łącznie trwały wypowiedzi danego radnego w całej kadencji. System e-sesja działa w ten sposób, że każdy radny, kiedy chce zabrać głos, musi wcisnąć odpowiedni przycisk na pulpicie. To znak, że prosi o głos. System wtedy rejestruje i zlicza wypowiedź. 

Z przyczyn formalnych dobrze jest wiedzieć, że każdy przewodniczący komisji, z racji swojego stanowiska, ma zazwyczaj więcej minut wypowiedzi, ponieważ to on przydziela głosy radnym, odpowiada na pytania, ewentualnie zabiera głos w sprawach ogólnych. 

Poniżej lista radnych, którzy najczęściej zabierali głos: 

1. Adam Zaczkowski
2. Tomasz Załęcki
3. Zofia Jastrzębska
4. Sławomir Jałowiec
5. Halina Skorek-Kawka
6. Beata Pochodnia 

Liczba złożonych interpelacji

Podstawowym narzędziem pracy radnego jest interpelacja. Za pomocą takiego głosu zgłasza on problemy mieszkańców oraz te sprawy, które sam zauważa, jako problemy do rozwiązania przez miasto. Zobaczmy, jak w tej kwestii pracowali nasi radni. W minionych latach kilku radnych zgłosiło rekordową liczbę złożonych interpelacji, co świadczy o ich zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. To dowodzi, że działają aktywnie i starają się skutecznie reprezentować interesy mieszkańców w radzie miejskiej.

Poniżej lista radnych, którzy najwięcej złożyli interpelacji: 

1. Tomasz Załęcki 
2. Zofia Jastrzębska
3. Elżbieta Doroszuk
4. Adam Zaczkowski
5. Halina Skorek-Kawka
6. Sławomir Jałowiec


Statystyki  radnych prezentuje szczegółowe informacje o aktywności radnych w sesjach, komisjach i składaniu interpelacji, podkreślając wagę transparentności w działaniach samorządu. Statystyki te pozwalają mieszkańcom na ocenę pracy swoich przedstawicieli, promując otwartość i odpowiedzialność w zarządzaniu miastem. Wysoka frekwencja na posiedzeniach i aktywne udział w dyskusjach są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania organów samorządowych i skutecznego reprezentowania interesów społeczności. Interpelacje, jako narzędzie pracy radnych, odzwierciedlają ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów lokalnych. Dokument podkreśla, że regularne monitorowanie i publikowanie danych o pracy radnych może zwiększyć zaufanie mieszkańców do samorządu, zachęcając do współpracy i aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. Transparentność działań radnych jest więc kluczowym elementem budowania zaufania i efektywnej komunikacji między mieszkańcami a władzami lokalnymi.