Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja – Strusia

Interpelacja – Strusia

Dotyczy:  budowy  wodociągu przy ulicy Strusiej 

Interpelacja nr 40/31/07/2020

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Niniejsza interpelacja dotyczy stopnia realizacji na chwilę obecną ( 31 lipca 2020 ) inwestycji pod nazwą “ Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa praz innych miejsc gdzie nie ma dostępu do wodociągu “, w rejonie ulicy Strusiej . Jako radny proszę o poinformowanie mnie: 

  •  jaki jest aktualny stan wykonania planów inwestycyjnych związanych z budową wodociągu w wymienionym  obszarze ?
  •  jakie dokumenty o charakterze projektowym i technicznym wytworzono w tej sprawie ?
  •  czy rozpoczęto i zrealizowano jakiekolwiek procedury przetargowe ?
  •  czy rozpoczęto prace w terenie ? O jakim charakterze ? 
  •  czy podjęto jakiekolwiek inne,  niż wymienione wyżej działania w tej sprawie. Jeśli tak to jakie ?

Uzasadnienie  

Od paru lat jako działacz społeczny a potem radny miasta Myszkowa walczę o rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w naszym mieście.  24 stycznia 2020 roku ukazał  się dokument opracowany przez Urząd Miasta Myszkowa o  optymistycznym tytule : “Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.2.2020.KK, dot.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa praz innych miejsc gdzie nie ma dostępu do wodociągu” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”  . Tym samym sprawa wodociągów nabrała, wydawałoby się  realnego biegu urzędowego i zamówieniowego. Jest koniec lipca 2020 roku i najwyższy czas, by mieszkańcy miasta poznali zakres prac już wdrożonych w kwestii, której dotyczy niniejsza interpelacja. Wobec tego oczekuję  od Pana Burmistrza odpowiedzi na zawarte w niej pytania