Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Ustawienie szlabanów blokujących śmiecącym wjazd do lasu (38/15)

Ustawienie szlabanów blokujących śmiecącym wjazd do lasu (38/15)


W związku z negatywną odpowiedzią na moją interpelację z dnia 1 października 2020 roku, w której prosiłem o zamknięcie szlabanami drogi leśnej pomiędzy ulicami Letniskową a Koziegłowską w Myszkowie, zgłaszam pytanie o powody braku planów postawienia szlabanów w tym miejscu. Niniejsza interpelacja ma na celu uzyskanie wyjaśnienia tej kwestii w trybie pilnym. Przedmiotowa leśna droga, będąca miejscem nielegalnych wysypisk śmieci, wymaga podjęcia skutecznych działań w celu likwidacji lub ograniczenia tego procederu. Jestem zdania, że postawienie szlabanów na wjazdach do tej drogi, znajdujących się w ciągu ulic Koziegłowskiej i Letniskowej, byłoby skutecznym sposobem na utrudnienie nielegalnego wywozu odpadów do lasu.

W kontekście tego, że omawiana droga leśna należy do miasta Myszkowa, zasadne jest podjęcie przez władze miejskie działań mających na celu zapobieżenie dalszym zanieczyszczeniom tego obszaru. Postawienie szlabanów jest praktycznym, niedrogim i skutecznym rozwiązaniem, które może znacznie utrudnić nielegalne działania w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że podobne szlabany znajdują się na większości dróg leśnych w sąsiedniej gminie Poraj, co stanowi potwierdzenie skuteczności tego rozwiązania. Wobec powyższego, w trybie pilnym proszę o wyjaśnienie powodów braku planów postawienia szlabanów na omawianej drodze leśnej w Myszkowie.

Interpelacja 38/15/10/2020

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że na moją interpelację z dnia 1 października 2020 roku, w której prosiłem między innymi o zamknięcie szlabanami drogi leśnej znajdującej się pomiędzy ulicami Letniskową a Koziegłowską w Myszkowie, otrzymałem na tą część mego pisma odpowiedź negatywną, zapytuję: 

  • dlaczego miasto Myszków nie zamierza postawić szlabanów w tym miejscu? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii w trybie pilnym. 

Uzasadnienie  

Przy wskazanej   przeze mnie  leśnej drodze, nielegalne wysypiska śmieci. Aby zlikwidować albo chociaż ograniczyć ten proceder, należy moim zdaniem na wjazdach na tą drogę — znajdujących się w ciągu ulic: Koziegłowskiej i Letniskowej w Myszkowie, postawić szlabany blokujące możliwość ruchu dla samochodów. Ponieważ wyżej omawiana droga leśna należy już  do miasta Myszkowa, zasadne jest podjęcie przez miasto tego typu działań. Jest to powszechne, niedrogie i proste do wykonania działanie, w mojej ocenie znacznie utrudniające nielegalny wywóz  odpadów  do lasu. 

Powtarzam raz jeszcze, że dokładnie takie same szlabany są w większości dróg leśnych  w gminie Poraj, między innymi w  Żarkach Letnisku, tam ten problem został dzięki temu prostemu ruchowi, rozwiązany.