Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interwencja w sprawie ulicy Pawiej w Myszkowie (47)

Interwencja w sprawie ulicy Pawiej w Myszkowie (47)

Ulica Pawia w Myszkowie odgrywa istotną rolę jako kluczowy ciąg komunikacyjny dla mieszkańców miasta. Jest wykorzystywana zarówno w codziennym ruchu drogowym, jak i w sytuacjach awaryjnych czy podczas planowanych remontów infrastruktury, takich jak linia kolejowa S1 czy wiadukt w Myszkowie Nowej Wsi. Niemniej jednak obecny stan tej ulicy pozostawia wiele do życzenia, uniemożliwiając w istocie normalne korzystanie z niej. W związku z powyższym zgłaszam istotne pytania dotyczące statusu prawno-technicznego ulicy Pawiej, które wymagają pilnego wyjaśnienia. Istotne jest ustalenie, czy na dzień 21 maja 2021 roku ulica ta nadal posiada nieuregulowany status prawny oraz jaki jest zakres ewentualnego uregulowania prawnego — czy obejmuje on całość ciągu ulicy, czy tylko jej część. Dodatkowo istotne jest określenie oczekiwanego terminu pełnego uregulowania stanu prawnego ulicy Pawiej oraz prognoza dotycząca naprawy jej nawierzchni i przywrócenia jej do stanu użyteczności. Niezbędne jest również podjęcie działań, aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawną komunikację dla wszystkich użytkowników tej drogi, zwłaszcza w kontekście doniosłości tej arterii dla infrastruktury miejskiej.

W XXI wieku, gdzie mobilność stanowi istotny element życia społecznego, niedopuszczalna jest sytuacja, w której kluczowe elementy infrastruktury miejskiej, takie jak ulica Pawia, pozostają w fatalnym stanie technicznym, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie miasta. Dlatego też konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu uregulowanie statusu prawno-technicznego tej ulicy oraz przeprowadzenie niezbędnych napraw, aby zapewnić mieszkańcom Myszkowa bezpieczną i sprawną komunikację.

Dotyczy: uregulowania stanu prawnego i naprawy nawierzchni  ulicy Pawiej w Myszkowie

Interpelacja nr 47/20/05/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że  ulica Pawia jest ważnym dla mieszkańców Myszkowa ciągiem komunikacyjnym, proszę o wyjaśnienie: 

  • czy ulica Pawia ma na dzień 21 maja 2021 dalej nieuregulowany status prawny ? 
  • jaki jest zakres tegoż uregulowania prawnego (czy jest to całość ciągu ulicy, czy część -jeśli tak to jaka? )
  • kiedy można się spodziewać pełnego uregulowania jej stanu prawnego ? 
  • kiedy można się spodziewać naprawy jej nawierzchni i doprowadzenia jej do stanu użyteczności ? 

Uzasadnienie  

Ulica Pawia ma duże znaczenie dla Myszkowa jako ciąg komunikacyjny. Wykorzystywana jest ona szczególnie  w sytuacjach remontu linii kolejowej S1 (jako droga niejako awaryjna) będzie też niewątpliwie mocno eksploatowana podczas remontu wiaduktu w Myszkowie Nowej Wsi. Obecnie ulica ta jest w fatalnym  stanie, uniemożliwiającym  w istocie normalne z niej korzystanie. Miała nawet miejsce sytuacja, gdy karetka pogotowia nie mogła dojechać do chorego — ze względu na zły stan nawierzchni ulicy Pawiej. Uważam,  że w XXI wieku ulica powinna być w stanie umożliwiającym korzystanie z niej — szczególnie ulica będąca ważnym elementem systemu komunikacyjnego miasta. 

Niedopuszczalna też moim zdaniem jest sytuacja, w której w zasobie miejskim pozostają tereny i ulice o nieuregulowanej sytuacji prawnej