Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Dalsze komplikacje związane z ulicą Księdza Prałata Zdzisława Skrzeka (89)

Dalsze komplikacje związane z ulicą Księdza Prałata Zdzisława Skrzeka (89)

Dotyczy: Dalsze komplikacje związane z ulicą Księdza Prałata Zdzisława Skrzeka

Interpelacja nr 89/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę
o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź
na nią w formie pisemnej.

Jako radny Rady Miasta Myszkowa, zwracam się z niniejszą interpelacją w imieniu
mieszkańców korzystających na co dzień z drogi gminnej ks. Zdzisława Skrzeka.
Obywatele są bowiem zaniepokojeni pogorszeniem się stanu tej ważnej arterii komunikacyjnej.

W ciągu ostatnich miesięcy zauważalny jest znaczny wzrost liczby uszkodzeń nawierzchni
drogowej, w tym powstanie nowych oraz pogłębienie istniejących dziur i wyrw, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników drogi. Zgłaszane przez mieszkańców obawy dotyczą przede wszystkim tego, że stan drogi gminnej Zdzisława Skrzeka, mimo przeprowadzonych w niedalekiej przeszłości remontów, powrócił do stanu sprzed ich wykonania lub jest jeszcze gorszy.
Z uwagi na remont ulicy Paderewskiego, mamy do czynienia ze zwiększonym ruchem tirów i ciężkiego sprzętu drogowego, który rozjeżdża i tak już zdewastowaną ulicę księdza Skrzeka.

Mając na uwadze powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie działania zostały podjęte przez Urząd Miasta Myszkowa w celu monitorowania stanu
technicznego drogi gminnej ks. Zdzisława Skrzeka po ostatnim remoncie?
2. Czy przeprowadzone zostały kontrole jakości wykonanych prac remontowych i jakie były
ich wyniki?
3. Jakie są plany działań remontowych lub konserwacyjnych na najbliższe miesiące?
4. Kiedy zostaną wdrożone owe plany, aby zapewnić poprawę stanu drogi i zapewnić
bezpieczeństwo jej użytkownikom?
5. Kiedy zostaną ustawione znaki drogowe dopuszczające wjazd samochodów do 3,5 t?
6. Co się dzieje z od dawna postulowanym wprowadzeniem projektu stałej zmiany
organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka? Znaków
ograniczających. Zapewniano mnie, że będzie to II kwartał 2022 r., a mamy, dzięki Bogu,
już rok 2024.

Jako reprezentant mieszkańców, jestem głęboko przekonany o konieczności podjęcia szybkich
i skutecznych działań mających na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej w naszym mieście. Odpowiedź na powyższe pytania oraz podjęcie działań naprawczych będzie stanowić
wyraz troski o dobro mieszkańców i użytkowników drogi gminnej ks. Zdzisława Skrzeka.

Cytat od mieszkańca dzielnicy w Mrzygłodzie.

Odnośnie ulicy Skrzeka nadal bez zmian.
Znaków ograniczenia brak, stan drogi ponownie fatalny i dziurawy jak szwajcarski ser.
Moim zdaniem jedyną szansą na poprawę jest nawierzchnia asfaltowa lub z kostki brukowej

lub płyt betonowych.

Cytat z maila do Urzędu Miasta:

W 2021r. umowa na dostawę znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków została zawarta do dnia 30.11.2021 r., jednakże ostatnie zamówienie z umowy zostało zrealizowane przed zgłoszeniem przez Pana błędnego oznakowania drogi. Przedmiotowe zgłoszenie zostało odnotowane i zostanie uwzględnione przy realizacji zamówień w ramach dostawy znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków w 2022r.. Obecnie organ przygotowuje postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

Ponadto, zmiana oznakowania pionowego w pasie drogowym drogi gminnej wymaga
każdorazowego sporządzenia projektu stałej zmiany organizacji ruchu i przed wprowadzeniem
uzyskania zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drodze. W przedmiotowym
przypadku organ jest w trakcie opracowywania omawianego projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Planowany termin wprowadzenia projektu stałej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej ul. Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka to II kwartał 2022 r.