Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Dofinansowanie Myszkowa ze środków zewnętrznych w latach 2010-2014 (68)

Dofinansowanie Myszkowa ze środków zewnętrznych w latach 2010-2014 (68)

Pozyskanie dofinansowania pozwala na realizację inwestycji i przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe do wykonania ze środków własnych miasta. Zestawienie pozyskanych środków oraz informacja na temat ich wykorzystania pozwala na ocenę efektywności działań miasta. Napisałem tę interpelację, ponieważ uważam, że zadaniem radnego jest przedstawianie mieszkańcom miasta aktualnych istotnych informacji, także tych dotyczących finansów miejskich. Przekonajmy się, czy nasi włodarze są gospodarni i przedsiębiorczy.

Dotyczy: Środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto Myszków w latach 2010-2014.

 Interpelacja nr 68/03/2024   

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Jako przedstawiciel Rady Miasta, zwracam się z zapytaniem dotyczącym środków zewnętrznych, które nasze miasto było w stanie pozyskać w latach 2010-2014. Zdobywanie funduszy zewnętrznych jest kluczowym elementem wspierającym rozwój lokalnej infrastruktury, edukacji, kultury oraz innych ważnych dla mieszkańców obszarów.
W związku z tym chciałbym prosić o udzielenie szczegółowych informacji na temat:

1. Jaką łączną kwotę środków zewnętrznych udało się pozyskać dla miasta w latach 2010-2014?

2. Wyszczególnienie pozyskanych środków: Proszę o przedstawienie zestawienia, w którym zostaną wyszczególnione wszystkie pozyskane środki zewnętrzne, z uwzględnieniem:

Źródła dofinansowania: Nazwa programu, instytucji, z której pozyskano środki (np. Unia Europejska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski  Ład itp.).

Kwoty dofinansowania: Podanie kwoty pozyskanych środków w złotych.

Celu dofinansowania: Opis projektu, na który pozyskano środki.

Daty pozyskania środków: Podanie daty, kiedy miasto otrzymało dofinansowanie.

3. Wykorzystanie pozyskanych środków: Proszę o informacje na temat wykorzystania pozyskanych środków.
W odpowiedzi proszę uwzględnić:

  • Stan realizacji projektów: Informacja na temat etapu realizacji projektów, na które pozyskano dofinansowanie (np. etap przygotowawczy, etap realizacji, etap rozliczenia).
  • Terminy zakończenia realizacji projektów: Podanie planowanych terminów zakończenia realizacji projektów.
  • Efekty realizacji projektów: Opis osiągniętych rezultatów w wyniku realizacji projektów.

4. Jakie wyzwania lub trudności napotkało miasto podczas procesu aplikowania o środki zewnętrzne w omawianym okresie?

Zdaję sobie sprawę z kompleksowości procesu pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, dlatego z góry dziękuję za poświęcony czas na zebranie i udostępnienie tych informacji. Wierzę, że udzielone odpowiedzi nie tylko zwiększą przejrzystość działań miasta w tej ważnej dla jego rozwoju dziedzinie, ale również pozwolą na lepsze zrozumienie i docenienie pracy wszystkich osób zaangażowanych w ten proces.

Uzasadnienie:

Informacje na temat pozyskanych środków zewnętrznych są niezwykle ważne dla oceny efektywności zarządzania miastem. Niestety w przestrzeni publicznej jest mnóstwo fejków, nieścisłości i półprawd. Takie podsumowanie ze strony miasta mogłoby zakończyć spekulacje na ten temat. 

Pozyskanie dofinansowania pozwala na realizację inwestycji i przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe do wykonania ze środków własnych miasta. Zestawienie pozyskanych środków oraz informacji na temat ich wykorzystania pozwoli na ocenę efektywności działań miasta w tym zakresie, co też jest ważne na przyszłość.

Cieszę się, że jest to dokładnie policzone, zamieścił Pan tę informację na swojej stronie internetowej.  https://www.dlamyszkowa.pl/       
Brakuje tam jednak właśnie informacji, skąd są dokładnie te środki. 


”W minionym okresie na zadania te wydatkowaliśmy kwotę 173 miliony złotych, a ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy 145 milionów.”

AKTUALIZACJA: