Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Droga łącząca Myszków-Mrzygłód z Siewierzem-Smudzówką – propozycje projektu remontowego (85)

Droga łącząca Myszków-Mrzygłód z Siewierzem-Smudzówką – propozycje projektu remontowego (85)

Kwestia dotyczy remontu drogi łączącej Myszków z Siewierzem. Istnieje pilna potrzeba modernizacji wspomnianej drogi. Do tej pory było to zaniedbane. Tymczasem ta sytuacja prowadzi do niepotrzebnego obciążenia rynku w Mrzygłodzie, utrudniając życie mieszkańcom Sikorki i Mrzygłódki, którzy zmuszeni są do przejazdu przez centrum miasta, aby opuścić Myszków. Pragnę podkreślić, że remont drogi nie tylko poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników, lecz także przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego naszej społeczności. Poprawa dostępności usług ratunkowych oraz zwiększenie szans na dofinansowanie dzięki zmianie statusu drogi są dodatkowymi argumentami przemawiającymi za realizacją tego projektu.

Dotyczy: Droga łącząca Myszków-Mrzygłód z Siewierzem-Smudzówką – propozycje projektu remontowego

Interpelacja nr 85/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę
o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź
na nią w formie pisemnej.

W nawiązaniu do pilnej potrzeby remontu drogi z Sikorki w kierunku Siewierza zwracam się
z prośbą o przygotowanie wstępnej propozycji projektu remontowego. W załączonym
materiale przedstawiam dwie możliwe opcje rozwiązania, które uwzględniają zarówno granice
naszego miasta, jak i potencjalną współpracę z gminą sąsiednią. Doświadczenie pokazuje,
że wnioski o dofinansowanie projektów wspieranych przez więcej niż jedną gminę często mają
większe szanse na pozytywną ocenę, w zależności od specyfiki konkursu.

Nie możemy zapomnieć o zaniedbaniach, które miały miejsce za poprzednich kadencji.
Skutkują one do dzisiaj brakiem zjazdu z obwodnicy Myszkowa na Sikorkę i Mrzygłódkę.
Ta sytuacja przyczyniła się do niepotrzebnego obciążenia rynku w Mrzygłodzie, co stanowi
utrudnienie dla mieszkańców Sikorki i Mrzygłódki, zmuszonych do przejazdu przez centrum
miasta, aby opuścić Myszków.

Pragnę zasugerować rozważenie możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie remontu
drogi z budżetu województwa śląskiego, wykorzystując środki przeznaczone na wyłączenia
gruntów rolnych z produkcji, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Wierzę, że działanie to może stanowić klucz do rozwiązania problemu, a w przypadku,
gdy nie uda się zrealizować tego przedsięwzięcia w bieżącym roku, mam nadzieję na jego
kontynuację w przyszłym roku budżetowym.

Jak wiemy, miasto niedawno dostało takie dofinansowanie na drogi gminne ul. Porębskiej
oraz ul. Błotnej. Poniżej informacja ze sprawozdania Burmistrza.

Zarząd Województwa zatwierdził listę rankingową wniosków objętych dofinansowaniem
ze środków budżetu województwa śląskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji
na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na rok 2024.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie: „Remont drogi dojazdowej do pól w ciągu drogi
gminnej ul. Porębskiej na odcinku od ul. Siewierskiej do drogi wojewódzkiej DW 791”
w kwocie: 172.000,00 zł. Drugi złożony ww. naborze wniosek pn. „Remont drogi dojazdowej
do pól w ciągu drogi gminnej ul Błotnej na odcinku długości 1450 m od ul. Szpitalnej
w kierunku ul. Pińczyckiej” znajduje się na liście rezerwowej (na kwotę
dofinansowania: 224.000,00 zł).

Uzasadnienie

Remont drogi położonej w ciągu gminnej ulicy Sikorki w kierunku Siewierza stanowi kluczowy
element infrastruktury komunikacyjnej naszego miasta oraz regionu, pełniąc istotną rolę
zarówno w lokalnym, jak i międzygminnym przepływie osób i towarów. Remont tej drogi jest
nie tylko kwestią poprawy komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników, ale także inwestycją
w rozwój gospodarczy i społeczny naszej wspólnoty.

Zalety remontu drogi:
Komunikacja w regionie: Droga łącząca Myszków z Siewierzem i innymi miejscowościami – jej
remont ułatwi przepływ międzygminny, co przyczyni się do zacieśnienia współpracy i integracji regionalnej.
Rozwój gospodarczy: Polepszenie infrastruktury drogowej zwiększy atrakcyjność
inwestycyjną regionu, umożliwiając lepszy dostęp do lokalnych przedsiębiorstw, zachęcając
do budowy nowych osiedli mieszkaniowych.
Poprawa jakości życia mieszkańców: Remont drogi znacząco ułatwi dostęp do usług miejskich
i regionalnych, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców Sikorki, Mrzygłódki oraz całego Myszkowa. Odciążenie rynku w Mrzygłodzie przyniesie ulgę
mieszkańcom, zwłaszcza tym z najdalszych części miasta, jak np. Sikorka, którzy nie będą
już zmuszeni do codziennego pokonywania dziesiątek kilometrów w celu opuszczenia gminy.
To przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy wydawanych na paliwo.
Współpraca międzygminna: Wnioskowanie o dofinansowanie projektu w partnerstwie
z gminą sąsiednią jest strategicznym posunięciem, które może zwiększyć szanse na pozyskanie niezbędnych środków. Wspólna inicjatywa podkreśla regionalne znaczenie projektu, co jest
zgodne z trendami w polityce rozwoju infrastruktury drogowej.
Wykorzystanie możliwości dofinansowania: Zgłoszenie projektu do dofinansowania
z budżetu województwa śląskiego, w kontekście wyłączeń gruntów rolnych z produkcji,
jest wyrazem dobrej woli i gotowości do wykorzystania wszystkich dostępnych środków
w celu poprawy infrastruktury drogowej. Działanie to pokazuje także odpowiedzialne
podejście do zarządzania zasobami naturalnymi i troskę o zrównoważony rozwój.

W obliczu przedstawionych argumentów, remont drogi Sikorki staje się nie tylko pożądany, ale
i niezbędny do realizacji strategicznych celów naszej gminy oraz poprawy warunków życia
i pracy naszych mieszkańców. Dlatego zwracam się z prośbą o rozważenie przygotowania
i zgłoszenia projektu remontu drogi Sikorki do odpowiednich instytucji finansujących, mając
na uwadze dobro wspólnoty i przyszłość naszego miasta.

Chciałbym podkreślić dwie kluczowe zalety planowanej inwestycji, które znacząco
przemawiają za jej realizacją:

1. Poprawa dostępności usług ratunkowych i skrócenie czasu reakcji:
Realizacja projektu otworzy nową drogę wyjazdową z Myszkowa, co bezpośrednio
przyczyni się do skrócenia trasy dla pojazdów służb ratunkowych, takich jak straż pożarna,
policja i karetki pogotowia. Dzięki temu możliwe będzie szybsze dotarcie do miejsc zdarzeń
oraz efektywniejsze prowadzenie akcji ratunkowych, co w konsekwencji może ratować
ludzkie życie. Jest to inwestycja, która zapewni mieszkańcom Myszkowa lepszy dostęp
do kluczowych usług społecznych i zwiększy ogólne bezpieczeństwo w mieście.

2. Zwiększenie szans na dofinansowanie dzięki eliminacji charakteru drogi ślepej:
Projekt zakłada stworzenie łącznika między Myszkowem a Siewierzem, co zmieni
dotychczasowy status ulic Sikorka i Siewierska z dróg ślepych na drogi wyjazdowe.
Ta zmiana nie tylko usprawni komunikację wewnątrz miasta i z sąsiednimi gminami,
ale również zwiększy atrakcyjność projektu w kontekście pozyskiwania środków
zewnętrznych. Drogi z dobrą przepustowością i bez ślepych zakończeń są oceniane wyżej w konkursach o dofinansowanie, co zwiększa szanse na uzyskanie niezbędnych funduszy na realizację projektu.

Te dwie zalety podkreślają, jak istotna dla miasta Myszkowa i jego mieszkańców
jest realizacja tej inwestycji. Nie tylko poprawi ona infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo,
ale również otworzy nowe możliwości rozwoju i integracji z regionem, przynosząc długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze.

Poniżej dwie propozycje drogi wyjazdowej z Miasta Myszkowa w kierunku Siewierza.
Proponowane dwie trasy wyjazdu z Myszkowa z dzielnic Sikorka i Mrzygłódka w kierunku Katowic.

Trasa A – Cała trasa leży w obrębie gminy Myszków.

Trasa B – Obejmuje dwie gminy. Wymagana umowa między gminą Siewierz i gminą Myszków.