Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Sprawozdanie radnego z obrad XXII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Sprawozdanie radnego z obrad XXII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Dnia 5 marca 2020 roku odbyła się XXII sesja Rady Miasta Myszkowa. Poniżej przedstawiam skrócone sprawozdanie z jej przebiegu ( nie jest to protokół ) a moja – radnego informacja dla mieszkańców. Przedstawiam poniżej najistotniejsze moim zdaniem kwestie, z którymi powinni zapoznać się mieszkańcy.

Jednym z pierwszych punktów obrad było przedstawienie przez burmistrza sprawozdania z jego działań w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to przedstawiam poniżej.

Następnie przedstawiono sprawozdania z pracy komisji Rady Miasta Myszkowa za rok 2019. Sprawozdania te są dostępne tutaj

Po ich omówieniu przystąpiono do głosowania kolejnych uchwał w następujących sprawach :

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy umów z dotychczasowymi dzierżawcami ( przyjęta 20 głosami )

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków służebnością przesyłu ( przyjęta 20 głosami )

nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie ( przyjęta 20 głosami )

określenia zasad udzielenia dotacji celowej do wymiany starych źródeł ciepła na nowe proekologiczne na terenie Miasta Myszków ( przyjęta 19 głosami )

uchwalenia ” Strategii elektromobilności dla Miasta Myszkowa na lata 2019 – 2035 ” ( przyjęta 19 głosami )

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020 2032 ( przyjęta 19 głosami )

zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020 oraz autopoprawki do tej uchwały ( przyjęta 19 głosami )

Wszystkie uchwały dostępne są na BIP Gminy Myszków w tym miejscu

Następnie podano informację o interpelacjach złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym, zainteresowani radni mogli złożyć wnioski i oświadczenia i nastąpiło zamknięcie sesji

Transmisję z obrad sesji można obejrzeć tutaj