Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Czy doczekamy się biogazowni? (62)

Czy doczekamy się biogazowni? (62)

Biogazownie są zakładami przemysłowymi lub rolniczymi, które przetwarzają materiały organiczne, takie jak resztki żywności, obornik, czy rośliny energetyczne, w celu produkcji biogazu. Biogaz to mieszanina gazów, która może być wykorzystywana do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Biogazownie są wykorzystywane w celu przetwarzania odpadów organicznych, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska i ogranicza emisje gazów cieplarnianych z rozkładających się odpadów. Dodatkowo biogaz może być wykorzystywany jako źródło energii odnawialnej, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Jak widać, są to ze wszech miar proekologiczne systemy pozyskiwania energii, dlatego w mojej interpelacji pytam władze Myszkowa, czy skorzystają z dofinansowania i zbudują biogazownię w Myszkowie.

Dotyczy: Biogazownia w Myszkowie 

      Interpelacja nr   62/06/2023

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Jako mieszkaniec naszej gminy zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości budowy biogazowni. W Polsce są dostępne dofinansowania, z których nasza gmina mogłaby skorzystać.

Takim programem jest na przykład  – „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” 

Budżet programu: 1,5 mld PLN, 

W ramach programu wsparcie będzie przeznaczone na następujące rodzaje przedsięwzięć: budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy w urzędzie gminy znane są informacje dotyczące ewentualnej budowy biogazowni?

Czy były już podejmowane inicjatywy lub przedsięwzięcia, aby zbudować taką biogazownię?

Czy ZWiK w Myszkowie składał już wnioski i czy ma jakikolwiek plan na taką inwestycję?

Czy miasto chce skorzystać z takiej inwestycji, gdzie można uzyskać bardzo duże dofinansowanie rządowe?

Uzasadnienie  

Biogazownie to inwestycje przyjazne dla środowiska, które pozwalają na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu nasza gmina mogłaby przyczynić się do walki ze zmianami klimatu i poprawy jakości powietrza i przy okazji energię z niej uzyskaną przeznaczyć na własne potrzeby tym samym zmniejszyć koszty funkcjonowania zakładu. 

WIęcej informacji o dofinansowaniu 

Celem programu jest promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego.

Program przyczyni się do:

  • wykorzystania energetycznego potencjału bioodpadów komunalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;
  • poprawy efektywności wytwarzania energii w związku z wymogiem wykazania wysokosprawnej kogeneracji w dofinansowywanych instalacjach;
  • optymalizacji systemu gospodarki odpadami poprzez zwiększenie poziomów recyklingu wytwarzanych odpadów komunalnych;
  • rozwoju produkcji energii z OZE, a także zmniejszenia emisję gazów cieplarnianych do atmosfery,

zaspokojenia potrzeb własnych instalacji komunalnych w zakresie energii elektrycznej i ciepła,

  • możliwości wytwarzania zamiennika dla nawozów sztucznych przy osiągnięciu właściwych parametrów pofermentu.

W ramach programu wsparcie będzie przeznaczone na następujące rodzaje przedsięwzięć:

budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.09.2022 r. do 31.12.2030 r.