Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zagrożonym przez szczury (95)

Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zagrożonym przez szczury (95)

Dotyczy: Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zagrożonym przez szczury

Interpelacja nr 95/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Jako reprezentant mieszkańców naszego miasta, pragnę zwrócić uwagę na palący problem, z którym boryka się centrum Myszkowa. Mieszkańcy naszej społeczności od dłuższego czasu są narażeni na niebezpieczeństwa związane z obecnością szczurów, które nie tylko stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, ale również bezpośrednio atakują dzieci, co budzi poważne obawy i lęk wśród rodzin. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie następujących działań:

● Przeprowadzenie szczegółowej dezynsekcji i deratyzacji na terenie osiedla zwłaszcza
przy ulicy 1 Maja i 11 Listopada, aby skutecznie zwalczyć populację szczurów.
● Zorganizowanie kampanii edukacyjnej dla mieszkańców, mającej na celu uświadomienie
im zagrożeń związanych z nieodpowiednim gospodarowaniem odpadami oraz koniecznością
zachowania czystości w bezpośrednim otoczeniu.
● Rozważenie wprowadzenia dodatkowych pojemników na odpady co mogłoby pomóc
w utrzymaniu porządku na osiedlu.
● Wzmocnienie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi i radami osiedli
w celu wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny.


Uzasadnienie:

Jestem przekonany, że podjęcie zdecydowanych działań w odpowiedzi na ten problem nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców, ale również przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku władz miasta jako troszczących się o dobrostan swoich obywateli. Liczę na szybką i skuteczną reakcję oraz jestem gotów do współpracy w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla naszej społeczności.