Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Pomnik poległych mieszkańców Myszkowa (94)

Pomnik poległych mieszkańców Myszkowa (94)

Dotyczy: Pomnik poległych mieszkańców Myszkowa

Interpelacja nr 94/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z interpelacją w sprawie Pomnika Poległych za Ziemię Myszkowską. Dzięki informacji od pana burmistrza wiemy, że miasto dostaje rocznie ze środków wojewody ok. 2000 zł na jego utrzymanie.

Protokół nr 11/24 XI Posiedzenie odbyło się w dniu 15 lutego 2024 r. Obrady rozpoczęto 15 lutego 2024 r. o godz. 08:30, a zakończono o godz. 12:11 tego samego dnia.

Na tych spotkaniach ja na przykład wtedy zadeklarowałem i mamy taką umowę ze Starostwem, że przejęliśmy teren, który jest objęty Pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską, tam właśnie przy Leśniczance i wtedy nastąpi jakby taki podział tych nieruchomości na cztery części, jedną z tych części wzięliśmy na siebie i utrzymywanie tej nieruchomości. Nie mówię o pomniku, bo pomnik jakby z natury rzeczy ze środków wojewody, dostajemy tam około 2.000,00 zł rocznie i utrzymujemy pomnik, tylko mówię
o terenie. Ten teren po prostu przejęliśmy, podpisaliśmy takie porozumienie i w tych rozmowach akcentowaliśmy, że przejmujemy ten teren z różnych przyczyn.

Tymczasem stan tego terenu oraz samego monumentu, jaki zastałem, odwiedzając okolicę, jest wysoce niezadowalający. Chodnik jest zaniedbany, zarośnięty kępkami trawy. Pod pomnikiem nie ma ani zniczy, ani kwiatów. Pomnik wydaje się od lat niemalowany. Nie ma tam ani ławek, ani innej małej infrastruktury (np. koszy na śmieci). To smutny obraz, bo przecież o miejsce to winniśmy dbać choćby z szacunku dla ofiary osób poległych za naszą wolność. W tradycji Polaków dbanie o miejsca pamięci stanowi ważny element życia społecznego.


Uzasadnienie:

Zwracam się do Państwa z głębokim zaniepokojeniem w sprawie stanu Pomnika Poległych za Ziemię Myszkowską oraz przylegającego do niego terenu. Jest to kwestia, która wzbudza szczególne emocje i powinna być traktowana z należytym szacunkiem oraz troską.
Niestety, obserwacje dokonane osobiście oraz informacje uzyskane od instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie tego miejsca świadczą o rażącym zaniedbaniu. Chodnik jest opuszczony, zarośnięty, co powoduje brak dostępu dla osób pragnących oddać hołd poległym. Brak odpowiedniej opieki nad terenem, brak zniczy czy kwiatów pod Pomnikiem, oraz niemalowany stan samego monumentu, to obrazy nie tylko smutne, ale wręcz niedopuszczalne.

Warto zaznaczyć, że Pomnik Poległych za Ziemię Myszkowską to nie tylko fizyczna struktura,
ale również symbol pamięci i szacunku dla tych, którzy oddali życie za naszą wolność. Dbanie o miejsca pamięci stanowi ważny element naszego życia społecznego oraz kultury.
Interpelacja dotyczy nie tylko oceny bieżącego stanu, ale także kwestii odpowiedzialności
za utrzymanie i konserwację tego symbolicznego miejsca. Dlatego też wzywam do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu poprawę sytuacji oraz ustalenia odpowiedzialności za niedopilnowanie tego obszaru.

Jako przedstawiciel społeczności lokalnej, czuję się zobowiązany do działania w tej sprawie, mając na uwadze nasze wspólne wartości oraz szacunek dla pamięci tych, którzy oddali najwyższą ofiarę za naszą Ojczyznę. Liczę na Pana wsparcie i działanie w tej kwestii.