Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Myszków – budowa i przebudowa chodników w roku 2022 (55)

Myszków – budowa i przebudowa chodników w roku 2022 (55)

W analizie budżetu miasta Myszkowa na rok 2022 zauważyłem brak szczegółowych informacji dotyczących inwestycji w budowę i przebudowę chodników. Jest to kwestia istotna z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa oraz wygody dla mieszkańców naszego miasta. W związku z tym zgłaszam interpelację, a w niej pilną prośbę o przedstawienie bardziej szczegółowych informacji na ten temat. W spisie zadań inwestycyjnych na rok 2022 znalazła się jedynie ogólna informacja o przeznaczeniu kwoty 200 000 złotych na budowę oraz przebudowę chodników, jednak nie wiadomo, które konkretne chodniki zostaną objęte tymi działaniami. Zrozumiałe jest, że mieszkańcy często zgłaszają zapytania i petycje dotyczące poszczególnych chodników w swoich dzielnicach. Dlatego też istotne jest, aby miasto dysponowało strategicznym planem określającym obszary, gdzie brakuje chodników oraz które wymagają remontu.

Jako radny nie mogę pogodzić się z sytuacją, w której co roku brakuje szczegółowych informacji na temat inwestycji w chodniki. Brak klarowności w tej kwestii prowadzi do niepotrzebnych spekulacji i niepewności wśród mieszkańców. Dlatego apeluję poniżej o profesjonalną odpowiedź na moje pytanie, zawierającą szczegółowe dane na temat konkretnych ulic i kosztów inwestycji w poszczególne chodniki.

Dotyczy: budowy i przebudowy chodników na terenie miasta Myszkowa.

Interpelacja nr  55/27/12/2021 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że w budżecie miasta Myszkowa na rok 2022 znalazła się bardzo ogólna informacja na temat inwestycji w budowę i przebudowę chodników w Myszkowie, proszę o przedstawienie bardziej szczegółowej informacji w tym względzie.                   

Uzasadnienie  

Zamieszczona w spisie zadań inwestycyjnych na rok 2022 informacja na temat przeznaczenia kwoty 200 000 złotych na budowę oraz przebudowę chodników w Myszkowie jest bardzo ogólna. Nie wiadomo, które konkretnie chodniki będą budowane lub remontowane. 

Mieszkańcy często zgłaszają zapytania i petycje o poszczególne chodniki w swoich dzielnicach. Miasto z pewnością posiada jakiś strategiczny plan, gdzie w Myszkowie brakuje chodników. Jako radny nie mogę pogodzić się z tym, że co roku nic nie wiadomo na ten temat. Taka sytuacja powoduje różne niepotrzebne domysły. 

Kilkukrotnie proponowałem, aby chodniki były dokładniej opisywane w budżecie miasta. Proszę więc odpowiedzieć profesjonalnie na moje pytanie. Proszę o szczegółowe dane na temat konkretnych ulic i wysokości kosztów inwestycji w poszczególne chodniki.

Przy okazji interpelacji proszę o listę ulic, gdzie planowana jest budowa chodników w ciągu najbliższych lat, ułożoną według priorytetów. Mam nadzieję, że miasto ma listę ważnych inwestycji w budowę chodników i nie działa spontanicznie i chaotycznie.