Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Brak istotnych głosowań na Radzie Miasta (54)

Brak istotnych głosowań na Radzie Miasta (54)

Tym razem zwracam się z interpelacją dotyczącą braku głosowania w sprawie rewitalizacji centrum miasta Myszkowa oraz budowy kanalizacji dzielnicy Podlas w Myszkowie. W dniu 26 sierpnia 2021 roku, podczas sesji, zgłosiłem pierwszy wniosek w tych sprawach. Pomimo ewentualnych uchybień formalnych, które mogłyby uniemożliwić jego przyjęcie, oczekiwałem, że temat ten zostanie podjęty, a ewentualne błędy zostaną skorygowane. Niestety, mimo poprawionej wersji wniosku, nie został on procedowany na kolejnych sesjach.

W interpelacji pragnę zaznaczyć, że moje pytanie odnośnie postępu prac w tych kluczowych dla nas inwestycjach pozostało bez odpowiedzi. Jest to nie tylko niedopuszczalne z punktu widzenia szacunku dla radnych, lecz również zaniechanie w obowiązkach informacyjnych wobec mieszkańców miasta. Rozumiem, jak istotne znaczenie mają środki z programu „Polski Ład” dla naszego miasta i jego mieszkańców. Zaniechanie w podjęciu działań w kierunku rewitalizacji centrum oraz budowy kanalizacji może zostać odczytane jako brak zaangażowania w rozwój naszej społeczności. Zatem, w świetle powyższego, proszę o wyjaśnienie przyczyn braku procedowania wniosku oraz o sformułowanie odpowiedzi na moje pytania. Ponadto apeluję o przygotowanie wniosku do głosowania na najbliższej sesji, abyśmy mogli podjąć konieczne działania w interesie naszego miasta i jego mieszkańców.

Dotyczy: braku głosowania w sprawie rewitalizacji centrum miasta Myszkowa oraz budowy kanalizacji dzielnicy Podlas w Myszkowie

 Interpelacja nr  54/27/12/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Pierwszy wniosek w ww. sprawach podpisany przez radnych zgłosiłem o godzinie 12:13 26.08.2021 r. podczas sesji. Jeżeli wniosek nie mógł być przyjęty ze względu na uchybienia formalne, których dopatrzył się prawnik, wystarczyło, aby przewodniczący danej sesji poprosił o jego wykreślenie. Zabrałoby to może minutę czasu. Dlaczego nikt nie zajął się tym tematem? Chodzi w końcu o rewitalizację miasta Myszkowa. Jak wiemy, ważną dla mieszkańców. 

Chodzi o szacunek dla radnych, którzy się pod tym wnioskiem podpisali. 

O godzinie 14:46 złożyłem poprawioną wersję wniosku, tym razem prawidłową, bez podstawy prawnej, która mogłaby wydłużyć procedurę. Dlaczego wniosek ten nie został procedowany na poprzedniej sesji, ani na następnych, które się w międzyczasie odbyły, do dnia dzisiejszej interpelacji?

Jeśli wniosek jeden lub drugi ma uchybienia formalne, dlaczego nie zostało mi to wyjaśnione na piśmie? 

Uzasadnienie  

Zapytałem o to mailowo, wysyłając zapytanie do Rady Miasta i otrzymałem informację, iż moje pytanie zostało przekazane panu Burmistrzowi. Jednak, co stwierdzam z przykrością, do dzisiejszego dnia nie dostałem odpowiedzi na nie.

Jest oczywiste, że pieniądze z programu “Polski Ład”, uzyskane dla Myszkowa, mogą się znacznie przyczynić dla dobra miasta i mieszkańców. Rewitalizacja centrum miasta oraz kanalizacja dzielnicy to istotne sprawy i nie powinny być traktowane w ten sposób, że są przemilczane, a wręcz celowo ignorowane. Odbieram to osobiście jako niechęć do inwestycji w centrum miasta. 

W związku z powyższym proszę o sformułowanie odpowiedzi oraz o przygotowanie wniosku do głosowania na najbliższej sesji.