Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Terminowy obieg dokumentów dla Rady Miasta Myszkowa (45)

Terminowy obieg dokumentów dla Rady Miasta Myszkowa (45)

W dniu 09.04.2021 roku złożyłem interpelację związaną z przekazywaniem radnym dokumentacji dotyczącej nadchodzących sesji Rady Miasta w Myszkowie. W kontekście funkcjonowania Rady Miasta Myszkowa zwracam tam uwagę na problematykę terminowego dostarczania dokumentacji sesyjnej dla radnych. Niekiedy zdarzało się, że część dokumentów, które miały być omawiane podczas sesji, trafiała do nas dopiero w trakcie trwania obrad. Przykładem tego może być podsumowanie miesięcznych działań Pana Burmistrza, które często było prezentowane radnym właśnie na bieżącej sesji, nie uwzględniając go w informacji przedsesyjnej. Z tego powodu, wnoszę o wprowadzenie procedury zapewnienia dostępu do całej dokumentacji sesyjnej dla radnych w terminie minimum 5 dni przed ustalonym terminem sesji Rady Miasta w Myszkowie. Jest to kluczowe dla możliwości rzetelnego i efektywnego pełnienia przez nas swoich obowiązków, a także dla podejmowania właściwych decyzji, które służą najlepiej interesom mieszkańców miasta. Uzasadnienie tego wniosku opiera się na potrzebie zapewnienia transparentności oraz efektywności pracy Rady. Dostęp do kompletnych dokumentów przed sesją umożliwi radnym odpowiednie zapoznanie się z tematyką omawianych zagadnień, co jest niezbędne dla świadomego podejmowania decyzji i reprezentowania interesów społeczności lokalnej.

23 kwietnia 2021 roku otrzymałem odpowiedź władz miasta Myszkowa na moje pismo. Przedstawiam ją państwu poniżej

Przyjmuje do widomości odpowiedź władz Myszkowa na moją interpelację, ale z odpowiedzią powyższa się nie zgadzam. Uważam, co powtarzam i podkreślam, że wszystkie dokumenty sesyjne – a więc i sprawozdania okresowe burmistrza z jego działań urzędowych, powinny być udostępniane radnym na piśmie i odpowiedni wcześniej. sprawni to prace Rady i pozwoli radnym na akuratniejsze wypełnianie ich obowiązków. Szkoda że Pan Burmistrz Żak zdaje się tego nie rozumieć.