Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Planowane sieci wodociągowe w Myszkowie (39/26)

Planowane sieci wodociągowe w Myszkowie (39/26)

W związku z istniejącymi niejasnościami i niedopowiedzeniami dotyczącymi budowy sieci wodociągowej w ciągu ulic Letniskowa-Koziegłowska w Myszkowie ważne jest uzyskanie pełnych informacji na ten temat. Interpelacja moja ma na celu wyjaśnienie kluczowych kwestii związanych z harmonogramem inwestycji, zakresem jej realizacji, odpowiedzialnościami podmiotów za poszczególne etapy oraz procedurą notarialną. Wśród głównych pytań, które chcemy rozwikłać, znajduje się precyzyjny harmonogram inwestycji, uwzględniający wszystkie kroki realizacyjne. Dodatkowo istotne jest wyjaśnienie, dlaczego niektóre ulice, mimo planowanego wodociągu, nie zostały uwzględnione w dokumentacji inwestycyjnej.

Interesują nas także kwestie odpowiedzialności za poszczególne aspekty realizacji inwestycji — zarówno w kontekście wykonania samego wodociągu, jak i działań po stronie miasta. Chcielibyśmy również poznać szczegóły dotyczące procedury notarialnej oraz czy przewidziane są spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie planowanych inwestycji. Dodatkowo istotne jest także poznanie liczby rodzin poinformowanych o planowanej inwestycji oraz ustalenie terminu spotkania z gminą Koziegłowy w celu podpisania odpowiednich umów. W obliczu istniejących wątpliwości i potrzeby pełnego zrozumienia planowanej inwestycji niniejsza interpelacja ma na celu dostarczenie klarownych odpowiedzi dla lokalnej społeczności Myszkowa.

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ciągu ulic Letniskowa- Koziegłowska w Myszkowie z dostawą wody od ul. Żareckiej 

 Interpelacja nr 39/26/01/2021 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z licznymi niejasnościami i niedopowiedzeniami związanymi z kwestią  budowy sieci wodociągowej w ciągu ulic Letniskowa- Koziegłowska w Myszkowie z dostawą wody od ul. Żareckiej proszę o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania  : 

  • Jaki jest dokładny  harmonogram tej inwestycji, krok po kroku  ?
  • Dlaczego według dostępnych mi na chwile obecną dokumentów, do inwestycji nie zostały wpisane  ulice Koziegłowska i Strusia –  budynki tam znajdujące się, są przecież przy planowym  wodociągu ? Byłoby nielogiczne i wbrew wszelkim zasadom, aby je omijać.
  • Co w ramach inwestycji realizują wodociągi a co jest po stronie miasta. Dochodzą do mnie sprzeczne informacje co do odpowiedzialności powyższych podmiotów za tą realizacje. 
  • Jak będzie wyglądała sama procedura notarialna, 
  • Czy będą organizowane spotkania informacyjne w sprawie planowanych inwestycji. 
  • Ile rodzin zostało poinformowanych listownie o planowanej inwestycji do grudnia 2020 roku. 
  • Kiedy jest planowane spotkanie z gminą Koziegłowy w sprawie podpisania odpowiednich umów. 

Uzasadnienie  

Ze względu na to, że inwestycją, której dotyczy powyższa interpelacja budzi duże emocje wśród lokalnej społeczności,  a jednocześnie część istotnych informacji na jej temat jest bardzo trudno dostępna dla opinii publicznej proszę o odpowiedź na powyższe pytania.