Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Telewizja samorządowa – kontrola jej działalności (91)

Telewizja samorządowa – kontrola jej działalności (91)

Dotyczy: Telewizja samorządowa – kontrola jej działalności

Interpelacja nr 91/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Media odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu publicznym, zapewniając mieszkańcom dostęp do informacji oraz stanowiąc platformę do debaty na ważne tematy lokalne. W związku z tym wsparcie miasta dla mediów, w tym telewizji prywatnych, może być rozpatrywane jako inwestycja w komunikację społeczną i partycypację obywatelską. Jednakże, w obliczu ograniczonych zasobów budżetowych, niezbędna jest przejrzystość oraz racjonalna alokacja środków publicznych. W związku z powyższym, w imieniu mieszkańców Myszkowa, pragnę zadać następujące pytania:

  1. Jakie były całkowite koszty poniesione przez miasto na współpracę z telewizjami prywatnymi w każdym roku bieżącej kadencji? Proszę o wyszczególnienie z podziałem na każdy rok.
  2. Jakie kryteria były przyjmowane przy wyborze telewizji prywatnych do współpracy oraz finansowania z budżetu miasta?
  3. Jakie konkretnie cele komunikacyjne i społeczne miasto zamierzało osiągnąć poprzez współpracę z telewizjami prywatnymi i czy zostały one zrealizowane?
  4. Ile zostało zrealizowanych filmów w tym czasie?
  5. Proszę o listę w dokumencie PDF lub Excel tytułów, jakie były realizowane.
  6. Czy wszystkie filmy zrealizowane zostały udostępnione mieszkańcom?
  7. Czy Burmistrz poinformował radnych, oraz dyrektorów i prezesów spółek miejskich i jednostek miejskich, że mogą skorzystać z usług prywatnej telewizji dla celów społecznych? Między innymi reklamy ofert pracy, czy ogłoszeń informacyjnych.


Uzasadnienie:

Przejrzystość finansowa i odpowiedzialność za alokację środków publicznych to fundamenty zaufania społecznego oraz efektywnej administracji. Wierzę, że udzielenie szczegółowych odpowiedzi na powyższe pytania przyczyni się do zwiększenia transparentności działań Urzędu Miasta oraz pomoże mieszkańcom lepiej zrozumieć decyzje podejmowane przez władze lokalne.

Interpelacja została, ponieważ nie dostałem odpowiedzi na moje pytania, które zadałem podczas sesji.

Cyt. Sesja Rady Miasta w Myszkowie Protokół nr XLV/22

Beata Jakubiec-Bartnik powiedziała, że chciałaby się odnieść do artykułu z dnia 29 grudnia 2021 r., który został zamieszczony na oficjalnej stronie urzędu miasta: radni nie uchwalili budżetu na 2022 rok. Pozwolę sobie zacytować kawałek tego artykułu: „niestety, jak dowodzi tego ostatnia sesja, takie zarządzanie miastem nie znajduje poparcia rady”.
Tu bym się zgodziła. „Przegrywa z życzeniowym podejściem do budżetu i brakiem odpowiedzialności za finanse miasta”. Na jakiej podstawie ta ocena? „Projekt na 2022 rok poparło 5. radnych, 16. było przeciw”. Moje wnioski są takie. Skoro 16 radnych jest przeciw, powinno to dać do myślenia, przynajmniej niektórym. Na pewno autorowi tego artykułu.
Przypominam, że w radzie jest 21 radnych. Miasto według mnie to radni i burmistrz. To niedopuszczalne, że taki artykuł pojawił się na oficjalnej stronie urzędu miasta. Artykuł obraża radnych, przynajmniej w moim mniemaniu, szesnastu. Taki artykuł można sobie zamieścić na prywatnym koncie, Facebooku, ale na pewno nie na stronie urzędu miasta.
Nasuwa się pytanie, czy kierownik działu promocji ma kontrolę nad artykułami zamieszczonymi na stronie urzędu miasta? Obrażanie radnych to nie jest promocja miasta. Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i to, iż mamy swoje zdanie, to tylko przemawia na naszą korzyść. Dlaczego życzeniowe podejście, a nie podejście merytoryczne? Dlaczego brak odpowiedzialności za budżet? Moim zdaniem to jest właśnie odpowiedzialność za budżet.

Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że usłyszał, że pan burmistrz ma własny kanał informacyjny i stąd pytanie. Panie burmistrzu ja mam własną stronę internetową załecki.pl, mam własny hosting, mam własną domenę, mam własne treści.
Wszystko opłacam ze swoich funduszy. Mam na to rachunki, faktury. Mogę powiedzieć, że to jest mój kanał informacyjny dla mieszkańców miasta. Mam pytanie. Skoro pan mówi tutaj na sesji mieszkańcom i radnym, że pan ma swój kanał informacyjny. Czy pan tę własną telewizję, bo rozumiem, że pan mówi o tej telewizji i o tej stronie, czy pan to opłaca z własnej kieszeni? Bo domniemywam, że skoro używa pan sformułowania „mój kanał”, to znaczy, że jest to pana.
Bo, jeżeli telewizja jest urzędu miasta, która jest opłacana z budżetu miasta, z naszych pieniędzy, to wydaje mi się, że my jako radni też mamy prawo korzystać i z telewizji i z kanału informacyjnego na stronie miasta Myszkowa oraz z Facebooka, który podlega pod miasto, ponieważ z tego co wiem, zamieszczają to tam pracownicy urzędu. Chyba że to pan z prywatnych środków opłaca jakieś osoby, które zamieszczają te informacje. Ale to też musi pan mieć umowę.