Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Uregulowanie zasad i transparentność stawek wynajmu lokali komunalnych w Myszkowie (92)

Uregulowanie zasad i transparentność stawek wynajmu lokali komunalnych w Myszkowie (92)

Dotyczy: Uregulowanie zasad i transparentność stawek wynajmu lokali komunalnych w Myszkowie

Interpelacja nr 92/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W obliczu zaobserwowanych niejednolitości w praktyce wynajmowania lokali komunalnych, gdzie niektórzy najemcy obciążeni są znacznymi opłatami, podczas gdy inni korzystają z lokali za symboliczną kwotę 1 zł, pojawiają się pytania dotyczące kryteriów i zasad, jakimi kieruje się administracja miasta przy przydziale lokali. Takie sytuacje budzą wątpliwości co do transparentności i równości traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych oraz obywateli, co może wpływać negatywnie na postrzeganie lokalnej polityki mieszkaniowej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy istnieje jednolity cennik stawek wynajmu dla wszystkich lokali użytkowych należących
  do miasta Myszkowa, niezależnie od branży i lokalizacji i jednostki organizacyjnej miasta?
 2. Na jakiej podstawie niektóre lokale są wynajmowane za symboliczną kwotę 1 zł? Jakie kryteria musi spełnić najemca, aby skorzystać z takiej oferty? Czy jest jakiś regulamin, który o tym wspomina?
 3. Jakie działania zamierza podjąć urząd miasta, aby zapewnić większą transparentność i równość w procesie wynajmowania lokali komunalnych?

Podkreślam znaczenie sprawiedliwego i przejrzystego systemu wynajmu lokali, który nie tylko będzie służył rozwojowi lokalnego biznesu, ale również wzmacniał zaufanie społeczności do władz miasta. Nierówności w traktowaniu najemców mogą prowadzić do niezadowolenia społecznego oraz stanowić barierę dla potencjalnych inwestorów.

W związku z powyższym apeluję o podjęcie działań mających na celu:

 • Rewizję obecnych zasad wynajmu lokali należących do miasta Myszkowa, spółek i jednostek zależnych od miasta w celu zapewnienia ich większej przejrzystości i równości.
 • Upublicznienie kryteriów i stawek wynajmu, aby wszyscy zainteresowani mogli mieć
  do nich łatwy dostęp.
 • Wdrożenie mechanizmów kontrolnych i konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli
  społeczności lokalnej, w celu monitorowania i ewaluacji procesu wynajmu lokali.


Uzasadnienie:

Jasne, wyraźne i transparentne warunki wynajmu lokali użytkowych należących do miasta Myszkowa są fundamentalne dla zapewnienia równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych oraz obywateli. Niestety, obserwowane przypadki różnicowania stawek wynajmu, w tym przyznawanie lokali za symboliczną kwotę, bez jasnych i publicznie dostępnych kryteriów, mogą prowadzić do nieuzasadnionej deprecjacji poszczególnych najemców, co podważa zaufanie społeczne do lokalnych władz i może być postrzegane jako niesprawiedliwe.

Takie działania nie tylko wprowadzają niepewność wśród potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w Myszkowie, ale również mogą skutkować społeczną percepcją nieuczciwości i braku transparentności ze strony władz miasta. Jest to nieakceptowalne i wymaga natychmiastowej korekty.

W związku z powyższym niezbędne jest nie tylko wyjaśnienie i naprawienie ewentualnych krzywd i nierówności, ale przede wszystkim wprowadzenie klarownych, jednolitych i łatwo dostępnych zasad dotyczących wynajmu lokali, które wyeliminują możliwość arbitralnego działania i zagwarantują, że każda decyzja podejmowana jest na podstawie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów. Tylko w ten sposób można odbudować zaufanie do lokalnych władz i stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju wszystkim przedsiębiorcom i mieszkańcom Myszkowa.