Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Terminowe przekazywanie dokumentów dla radnych Myszkowa (45)

Terminowe przekazywanie dokumentów dla radnych Myszkowa (45)

W kontekście funkcjonowania Rady Miasta Myszkowa pojawia się potrzeba skuteczniejszego zapewnienia radnym dostępu do kompletnych dokumentów sesyjnych w odpowiednim terminie. W obecnej kadencji zdarzało się wielokrotnie, że część niezbędnych dokumentów, takich jak podsumowanie miesięcznych działań Pana Burmistrza, było dostarczane radnym dopiero w trakcie trwania obrad, nie uwzględniając ich wcześniej w informacji przedsesyjnej. W związku z powyższym wnoszę o wprowadzenie procedury przesyłania całej dokumentacji sesyjnej dla radnych w terminie minimum 5. dni przed ustalonym terminem sesji Rady Miasta w Myszkowie. Jest to istotne dla umożliwienia radnym rzetelnego zapoznania się z omawianymi kwestiami i podjęcia właściwych decyzji, które służą interesom mieszkańców miasta.

Uzasadnienie tego wniosku opiera się na konieczności zapewnienia transparentności oraz efektywności pracy Rady. Dostęp do kompletnych dokumentów przed sesją pozwoli radnym na lepsze przygotowanie się do obrad, co z kolei umożliwi świadome podejmowanie decyzji oraz reprezentowanie najlepiej interesów społeczności lokalnej.

Dotyczy: przekazywania radnym dokumentacji dotyczącej nadchodzących sesji Rady Miasta w Myszkowie

 Interpelacja nr 45/09/04/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że  zdarzało się niejednokrotnie  w obecnej kadencji rady Miasta Myszkowa, że część dokumentów na sesję dostawaliśmy jako radni dopiero w momencie trwania obrad – vide : podsumowanie miesięcznych działań Pana Burmistrza , które jest dokonywane nierzadko  dopiero na konkretnej sesji – a którego nie ma w informacji przedsesyjnej, proszę o przesyłanie nam – radnym,  całości dokumentacji sesyjnej w terminie minimum 5 dni przed ustalonym terminem sesji Rady Miasta w Myszkowie.

Uzasadnienie  

Radni by móc podejmować właściwe decyzje a także pełnić swoją funkcję w sposób rzetelny i dobrze służący mieszkańcom miasta,  powinni otrzymywać całość dokumentacji, która ma być omawiana na sesji rady miasta,  w takim terminie, żeby zapoznanie się tymi dokumentami było wykonalne. Proszę więc by wszelkie dokumenty dotyczące kwestii znanych władzom miasta a mających być omawianymi na konkretnej sesji były przesyłane radnym w terminie minimum 5 dni przed przyjętym terminem sesji.