Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Ulica Towarowa i dojazd do przystanku (78)

Ulica Towarowa i dojazd do przystanku (78)

Dotyczy: Ulica Towarowa i dojazd do przystanku

Interpelacja nr 78/03/2023 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.
Jako mieszkaniec Myszkowa zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie dojazdu do przystanku kolejowego w Mrzygłodzie. Podczas komisji finansów dnia 29 marca 2023 r. rozmawialiśmy na temat ulicy Towarowej. Poprosiłem Pana Burmistrza, aby złożył pismo do właściciela tej drogi z informacją, że ze względów bezpieczeństwa miasto będzie zmuszone ją zamknąć. Chodziło o zmuszenie właściciela drogi dojazdowej do wytyczenia nowej trasy dojazdu do przystanku kolejowego. Stacja kolejowa jest wyremontowana, bardzo ładnie się prezentuje i spełnia najwyższe standardy.
Jest ładny przystanek, nowoczesne miejsce parkingowe, natomiast nie da się tam dojechać, ponieważ droga dojazdowa to dziura na dziurze i ta droga według norm nie jest przejezdna
Mam nagrane filmy z tej drogi z lat 2018, 2021, 2024 roku. Ludzie tę drogę omijają, przejeżdżają łąką obok. W jej połowie, między drogą gminną a przystankiem kolejowym, w pewnym momencie trzeba zjechać z drogi, przejechać przez pole i wrócić, żeby ominąć fragment drogi, po którym nie da się bezpiecznie przejechać. Filmy są dostępne na stronie https://zalecki.pl/myszkow/towarowa/
Pół roku temu powiedziałem Panu Burmistrzowi na posiedzeniu, że posesja przy
ul. Towarowej, gdzie jest dojście do przystanku kolejowego, stwarza wielkie niebezpieczeństwo dla życia mieszkańców i będę nalegał, aby wystosować do zarządcy tej działki pismo z informacją, że miasto będzie chciało tę drogę zamknąć, ponieważ nie da się tam wejść.

W związku z tym mam pytania:

  • Czy złożył Pan takie pismo?
  • Czy zagroził Pan prywatnemu właścicielowi drogi, że stwarza ona zagrożenie dla mieszkańców Myszkowa, zwłaszcza osób mieszkających w Mrzygłodzie?
  • Czy poprosił Pan tegoż właściciela o zaproponowanie nowej trasy dojazdowej?
  • Czy wyznaczył Pan termin ostateczny na zamknięcie tej drogi?


Odpowiedzialność miasta polega na tym, żeby taką drogę zablokować. Naturalnie ogłosić wcześniej, że jest taki plan, przekazać zarządcy tej drogi oraz właścicielowi przystanku kolejowego, że będzie taka sytuacja, że ten dojazd będzie zamknięty. Niech zapewni jakieś inne przejście, może łąką. Może byłoby lepiej zaorać łąkę ciągnikiem, rozsypać tam jakiś żwirek i poprosić mieszkańców, żeby jeździli po tym żwirze, bo będzie bardziej bezpiecznie niż po dziurawej drodze, w której występują dziury o głębokości 65 cm! Jeżeli chcemy mieć możliwość bezpiecznego dojścia do peronu, to najlepiej zamknijmy drogę, postawmy tam szlaban, jakieś palety z informacją, że z powodu braku remontu od 25 lat,
miasto Myszków nie pozwala na to, aby mieszkańcy ulegali wypadkom i proponuje przejście/przejazd przez łąkę. Zazwyczaj przed podjęciem tak drastycznego kroku, jak zamknięcie dostępu do terenu prywatnego, władze podejmują próby rozwiązania sytuacji w sposób mniej inwazyjny, np. poprzez nakazanie wykonania niezbędnych prac remontowych lub zabezpieczających. Jeśli jednak przez 25 lat właściciel działki na której jest droga, czyli w tym przypadku PKP, nic dosłownie nic nie zrobił, uważam, że Pan Burmistrz, jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo mieszkańców, ma prawo podjąć radykalne kroki. Ma Pan prawo, Panie Burmistrzu, skorzystać ze swoich praw.

Mianowicie:
Burmistrz lub prezydent ma prawo zamknąć wjazd na teren prywatny, jeśli działka prywatna zagraża życiu
mieszkańców miasta. Wynika to z ustawy o ochronie ludności (Dz.U. 2022 poz. 1055) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 53).

Ustawa o ochronie ludności
Art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie ludności stanowi, że „wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest organem wykonawczym gminy w sprawach ochrony ludności”. Oznacza to, że burmistrz lub prezydent miasta jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie ludności stanowi, że „wójt (burmistrz, prezydent miasta) może, w drodze
decyzji, wprowadzić zakaz wstępu na teren, na którym występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi”. Oznacza to, że burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję o zakazie wstępu na teren prywatny, jeśli działka prywatna zagraża życiu lub zdrowiu mieszkańców miasta.
Ustawa o samorządzie gminnym
Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań własnych gminy należy „zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców”. Oznacza to, że gmina ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że „wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone w ustawach, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”. Oznacza to, że burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do wykonywania zadań określonych w ustawach, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Ma Pan prawo, Panie Burmistrzu, skorzystać ze swoich praw, czekam na decyzję.

Podsumowując
Burmistrz lub Prezydent miasta ma prawo zamknąć wjazd na teren prywatny, jeśli działka prywatna zagraża życiu mieszkańców miasta. Wynika to z ustawy o ochronie ludności oraz ustawy o samorządzie gminnym. Poniżej prezentuję filmy, nagrane co trzy lata, przedstawiające pogarszający się stan ulicy Towarowej w Myszkowie Mrzygłodzie. Piękne udokumentowanie, jak droga potrafi przejść etapy erozji.


Stan techniczny nawierzchni ulicy Towarowej w Myszkowie z roku 2019.


Stan techniczny nawierzchni ulicy Towarowej w Myszkowie z roku 2021.


Stan techniczny nawierzchni ulicy Towarowej w Myszkowie z roku 2024.Filmy są dostępne na stronie https://zalecki.pl/myszkow/towarowa/

Uzasadnienie
Interpelację swoją uważam za bardzo zasadną, gdyż dotyczy sprawy decydującej o zdrowiu, a nawet życiu mieszkańców Myszkowa. Brak bezpiecznej drogi dojazdowej do stacji PKP w Mrzygłodzie to rzecz fundamentalna. Władze lokalne, w tym burmistrz lub prezydent miasta, mogą podejmować działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochronę zdrowia mieszkańców, oczywiście w granicach obowiązującego prawa. Władze mogą działać, gdy występuje:
● Zagrożenie bezpośrednie – w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, np. w przypadku
katastrofy naturalnej, pożaru, zawalenia budynku, możliwe jest tymczasowe ograniczenie dostępu do
określonych terenów, w tym terenów prywatnych, na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym
lub przepisów przeciwpożarowych.
● Zagrożenie zdrowia publicznego – w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego, na przykład w wyniku
wykrycia źródła choroby zakaźnej na terenie prywatnym, organy sanitarne mają prawo do podjęcia
stosownych działań, które mogą obejmować ograniczenia w dostępie.

Dodajmy jeszcze, że nawet prawo budowlane mówi: „Jeśli istnieje zagrożenie spowodowane niebezpiecznym stanem technicznym budynku lub innego obiektu, organy nadzoru budowlanego mogą nakazać wykonanie niezbędnych działań, a w skrajnych przypadkach nawet zamknąć obiekt”.